sim đẹp năm sinh

Sim Viettel Giá 200K - Sim viettel gia 200k

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0966925017250,000
300.000
Sim 0966925017 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5017 Viettel
Đặt mua
0961756457250,000
300.000
Sim 0961756457 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
56457 Viettel
Đặt mua
0962925627200,000
240.000
Sim 0962925627 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
925627 Viettel
Đặt mua
0972938407200,000
240.000
Sim 0972938407 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
407 Viettel
Đặt mua
0974379167200,000
240.000
Sim 0974379167 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9167 Viettel
Đặt mua
0984331047200,000
240.000
Sim 0984331047 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
31047 Viettel
Đặt mua
0963441127200,000
240.000
Sim 0963441127 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
441127 Viettel
Đặt mua
0967112847200,000
240.000
Sim 0967112847 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
847 Viettel
Đặt mua
0968543807200,000
240.000
Sim 0968543807 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3807 Viettel
Đặt mua
0971346427200,000
240.000
Sim 0971346427 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
46427 Viettel
Đặt mua
0973397907200,000
240.000
Sim 0973397907 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
397907 Viettel
Đặt mua
0974796117200,000
240.000
Sim 0974796117 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
117 Viettel
Đặt mua
0977574627200,000
240.000
Sim 0977574627 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
4627 Viettel
Đặt mua
0986184377200,000
240.000
Sim 0986184377 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
84377 Viettel
Đặt mua
0976837217200,000
240.000
Sim 0976837217 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
837217 Viettel
Đặt mua
0962342617200,000
240.000
Sim 0962342617 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
617 Viettel
Đặt mua
0977731417200,000
240.000
Sim 0977731417 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
1417 Viettel
Đặt mua
0978634287220,000
260.000
Sim 0978634287 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
34287 Viettel
Đặt mua
0965452087220,000
260.000
Sim 0965452087 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
452087 Viettel
Đặt mua
0967570387220,000
260.000
Sim 0967570387 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
387 Viettel
Đặt mua
0966273687220,000
260.000
Sim 0966273687 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3687 Viettel
Đặt mua
0969450487220,000
260.000
Sim 0969450487 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
50487 Viettel
Đặt mua
0964074187220,000
260.000
Sim 0964074187 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
074187 Viettel
Đặt mua
0981208287220,000
260.000
Sim 0981208287 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
287 Viettel
Đặt mua
0963794887220,000
260.000
Sim 0963794887 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
4887 Viettel
Đặt mua
0963503087220,000
260.000
Sim 0963503087 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
03087 Viettel
Đặt mua
0977106187220,000
260.000
Sim 0977106187 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
106187 Viettel
Đặt mua
0965893587220,000
260.000
Sim 0965893587 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
587 Viettel
Đặt mua
0963054187220,000
260.000
Sim 0963054187 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
4187 Viettel
Đặt mua
0969950387220,000
260.000
Sim 0969950387 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
50387 Viettel
Đặt mua
0978946187220,000
260.000
Sim 0978946187 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
946187 Viettel
Đặt mua
0964745187220,000
260.000
Sim 0964745187 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
187 Viettel
Đặt mua
0965730087220,000
260.000
Sim 0965730087 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0087 Viettel
Đặt mua
0965442187220,000
260.000
Sim 0965442187 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
42187 Viettel
Đặt mua
0985167387220,000
260.000
Sim 0985167387 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
167387 Viettel
Đặt mua
0971499387220,000
260.000
Sim 0971499387 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
387 Viettel
Đặt mua
0978439087220,000
260.000
Sim 0978439087 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9087 Viettel
Đặt mua
0965245187220,000
260.000
Sim 0965245187 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
45187 Viettel
Đặt mua
0976534287220,000
260.000
Sim 0976534287 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
534287 Viettel
Đặt mua
0964415387220,000
260.000
Sim 0964415387 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
387 Viettel
Đặt mua
0966436087220,000
260.000
Sim 0966436087 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6087 Viettel
Đặt mua
0974922087220,000
260.000
Sim 0974922087 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
22087 Viettel
Đặt mua
0984923287220,000
260.000
Sim 0984923287 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
923287 Viettel
Đặt mua
0962916427250,000
300.000
Sim 0962916427 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
427 Viettel
Đặt mua
0971300287250,000
300.000
Sim 0971300287 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0287 Viettel
Đặt mua
0961370147250,000
300.000
Sim 0961370147 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
70147 Viettel
Đặt mua
0969813557250,000
300.000
Sim 0969813557 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
813557 Viettel
Đặt mua
0983606327250,000
300.000
Sim 0983606327 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
327 Viettel
Đặt mua
0982926017250,000
300.000
Sim 0982926017 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6017 Viettel
Đặt mua
0975334697250,000
300.000
Sim 0975334697 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
34697 Viettel
Đặt mua
0981176467250,000
300.000
Sim 0981176467 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
176467 Viettel
Đặt mua
0965426377250,000
300.000
Sim 0965426377 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
377 Viettel
Đặt mua
0977310487250,000
300.000
Sim 0977310487 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0487 Viettel
Đặt mua
0984635707250,000
300.000
Sim 0984635707 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
35707 Viettel
Đặt mua
0963844397250,000
300.000
Sim 0963844397 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
844397 Viettel
Đặt mua
0972934037250,000
300.000
Sim 0972934037 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
037 Viettel
Đặt mua
0989413137250,000
300.000
Sim 0989413137 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3137 Viettel
Đặt mua
0984580687250,000
300.000
Sim 0984580687 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
80687 Viettel
Đặt mua
0976210137250,000
300.000
Sim 0976210137 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
210137 Viettel
Đặt mua
0967970337250,000
300.000
Sim 0967970337 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
337 Viettel
Đặt mua
0967565237250,000
300.000
Sim 0967565237 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5237 Viettel
Đặt mua
0968893747250,000
300.000
Sim 0968893747 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
93747 Viettel
Đặt mua
0981587807250,000
300.000
Sim 0981587807 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
587807 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Danh sách sim V90 Viettel truy cập 3g 4g tại đây
Sim số đẹp Viettel
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Phan Trung Khang
  Đặt sim: 01669...72
  Vào lúc: 9:55 29/5/2020

  Nguyễn Trung Hảo
  Đặt sim: 01631...11
  Vào lúc: 9:53 29/5/2020

  Nguyễn Minh Nam
  Đặt sim: 01610...92
  Vào lúc: 9:50 29/5/2020

  Nguyễn Trung Hiệp
  Đặt sim: 09671...16
  Vào lúc: 9:46 29/5/2020

  Lê Thị Hoa
  Đặt sim: 01295...90
  Vào lúc: 9:44 29/5/2020

  Phạm Chí Nguyên
  Đặt sim: 01651...34
  Vào lúc: 9:40 29/5/2020

  Trần Thị Nhi
  Đặt sim: 01675...24
  Vào lúc: 9:38 29/5/2020

  Trần Minh Việt
  Đặt sim: 09021...15
  Vào lúc: 9:35 29/5/2020

  Nguyễn Văn Thi
  Đặt sim: 09673...27
  Vào lúc: 9:32 29/5/2020

  Hoàng Diệp Dương
  Đặt sim: 01681...63
  Vào lúc: 9:29 29/5/2020

  Lê Chí Toàn
  Đặt sim: 01277...43
  Vào lúc: 9:26 29/5/2020

  Lê Đức Nhân
  Đặt sim: 01287...32
  Vào lúc: 9:22 29/5/2020

  Lê Đức Khánh
  Đặt sim: 01646...99
  Vào lúc: 9:19 29/5/2020

  Nguyễn Duy Huy
  Đặt sim: 09746...36
  Vào lúc: 9:17 29/5/2020

  Lê Thị Phương
  Đặt sim: 09875...52
  Vào lúc: 9:13 29/5/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.