sim đẹp năm sinh

Sim Viettel Không lỗi dính 4 - Sim viettel khong loi dinh 4

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0965091895500,000
600.000
Sim 0965091895 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1895 Viettel
Đặt mua
0965189865600,000
720.000
Sim 0965189865 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
89865 Viettel
Đặt mua
0982796235350,000
420.000
Sim 0982796235 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
796235 Viettel
Đặt mua
0986356765350,000
420.000
Sim 0986356765 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
765 Viettel
Đặt mua
0982721385350,000
420.000
Sim 0982721385 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1385 Viettel
Đặt mua
0961195265350,000
420.000
Sim 0961195265 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
95265 Viettel
Đặt mua
0973670125350,000
420.000
Sim 0973670125 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
670125 Viettel
Đặt mua
0971023525350,000
420.000
Sim 0971023525 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
525 Viettel
Đặt mua
0961705515350,000
420.000
Sim 0961705515 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5515 Viettel
Đặt mua
0961706335350,000
420.000
Sim 0961706335 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
06335 Viettel
Đặt mua
0961707155350,000
420.000
Sim 0961707155 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
707155 Viettel
Đặt mua
0976319005350,000
420.000
Sim 0976319005 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
005 Viettel
Đặt mua
0961705335350,000
420.000
Sim 0961705335 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
5335 Viettel
Đặt mua
0969790535350,000
420.000
Sim 0969790535 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
90535 Viettel
Đặt mua
0972600225350,000
420.000
Sim 0972600225 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
600225 Viettel
Đặt mua
0973227055350,000
420.000
Sim 0973227055 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
055 Viettel
Đặt mua
0961775525350,000
420.000
Sim 0961775525 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5525 Viettel
Đặt mua
0969821625350,000
420.000
Sim 0969821625 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
21625 Viettel
Đặt mua
0968509325350,000
420.000
Sim 0968509325 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
509325 Viettel
Đặt mua
0988527325350,000
420.000
Sim 0988527325 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
325 Viettel
Đặt mua
0987959825350,000
420.000
Sim 0987959825 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9825 Viettel
Đặt mua
0983361725350,000
420.000
Sim 0983361725 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
61725 Viettel
Đặt mua
0971517125350,000
420.000
Sim 0971517125 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
517125 Viettel
Đặt mua
0985983025350,000
420.000
Sim 0985983025 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
025 Viettel
Đặt mua
0969395325350,000
420.000
Sim 0969395325 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5325 Viettel
Đặt mua
0969309125350,000
420.000
Sim 0969309125 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
09125 Viettel
Đặt mua
0963997825350,000
420.000
Sim 0963997825 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
997825 Viettel
Đặt mua
0969380925350,000
420.000
Sim 0969380925 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
925 Viettel
Đặt mua
0969363725350,000
420.000
Sim 0969363725 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3725 Viettel
Đặt mua
0969379025350,000
420.000
Sim 0969379025 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
79025 Viettel
Đặt mua
0983976825350,000
420.000
Sim 0983976825 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
976825 Viettel
Đặt mua
0976061025350,000
420.000
Sim 0976061025 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
025 Viettel
Đặt mua
0982906125350,000
420.000
Sim 0982906125 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6125 Viettel
Đặt mua
0961810125350,000
420.000
Sim 0961810125 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
10125 Viettel
Đặt mua
0961798725350,000
420.000
Sim 0961798725 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
798725 Viettel
Đặt mua
0976371615350,000
420.000
Sim 0976371615 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
615 Viettel
Đặt mua
0962982715350,000
420.000
Sim 0962982715 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2715 Viettel
Đặt mua
0969818715350,000
420.000
Sim 0969818715 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
18715 Viettel
Đặt mua
0981959615350,000
420.000
Sim 0981959615 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
959615 Viettel
Đặt mua
0968930215350,000
420.000
Sim 0968930215 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
215 Viettel
Đặt mua
0985676815350,000
420.000
Sim 0985676815 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6815 Viettel
Đặt mua
0967580215350,000
420.000
Sim 0967580215 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
80215 Viettel
Đặt mua
0986695015350,000
420.000
Sim 0986695015 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
695015 Viettel
Đặt mua
0961055315350,000
420.000
Sim 0961055315 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
315 Viettel
Đặt mua
0961805015350,000
420.000
Sim 0961805015 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5015 Viettel
Đặt mua
0966702815350,000
420.000
Sim 0966702815 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
02815 Viettel
Đặt mua
0968783915350,000
420.000
Sim 0968783915 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
783915 Viettel
Đặt mua
0963355015350,000
420.000
Sim 0963355015 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
015 Viettel
Đặt mua
0967183105350,000
420.000
Sim 0967183105 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3105 Viettel
Đặt mua
0985336105350,000
420.000
Sim 0985336105 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
36105 Viettel
Đặt mua
0969827105350,000
420.000
Sim 0969827105 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
827105 Viettel
Đặt mua
0975631605350,000
420.000
Sim 0975631605 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
605 Viettel
Đặt mua
0981913305350,000
420.000
Sim 0981913305 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3305 Viettel
Đặt mua
0982069205350,000
420.000
Sim 0982069205 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
69205 Viettel
Đặt mua
0975761905350,000
420.000
Sim 0975761905 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
761905 Viettel
Đặt mua
0967792105350,000
420.000
Sim 0967792105 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
105 Viettel
Đặt mua
0978256105350,000
420.000
Sim 0978256105 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6105 Viettel
Đặt mua
0982162305350,000
420.000
Sim 0982162305 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
62305 Viettel
Đặt mua
0986726305350,000
420.000
Sim 0986726305 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
726305 Viettel
Đặt mua
0965515705350,000
420.000
Sim 0965515705 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
705 Viettel
Đặt mua
0983956205350,000
420.000
Sim 0983956205 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6205 Viettel
Đặt mua
0979736705350,000
420.000
Sim 0979736705 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
36705 Viettel
Đặt mua
0973375905350,000
420.000
Sim 0973375905 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
375905 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Danh sách sim V90 Viettel truy cập 3g 4g tại đây
Sim số đẹp Viettel
Sim không dính 4, Sim không lỗi 4 là sim trong dãy số số không chứa số 4
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Trần Thị Thơ
  Đặt sim: 09874...12
  Vào lúc: 15:55 26/11/2020

  Phan Văn Khánh
  Đặt sim: 01665...26
  Vào lúc: 15:52 26/11/2020

  Trần Tường Hoa
  Đặt sim: 01665...79
  Vào lúc: 15:49 26/11/2020

  Trần Thị Nguyệt
  Đặt sim: 08646...84
  Vào lúc: 15:46 26/11/2020

  Nguyễn Cát Khanh
  Đặt sim: 01635...68
  Vào lúc: 15:44 26/11/2020

  Huỳnh Phương Mai
  Đặt sim: 01248...50
  Vào lúc: 15:40 26/11/2020

  Trần Thị Nhàn
  Đặt sim: 08833...58
  Vào lúc: 15:37 26/11/2020

  Phan Đức Anh
  Đặt sim: 09725...49
  Vào lúc: 15:35 26/11/2020

  Phạm Chí Khải
  Đặt sim: 09623...25
  Vào lúc: 15:31 26/11/2020

  Nguyễn Duy Tuấn
  Đặt sim: 01219...39
  Vào lúc: 15:29 26/11/2020

  Ngô Văn Nam
  Đặt sim: 01232...24
  Vào lúc: 15:25 26/11/2020

  Nguyễn Trung Thái
  Đặt sim: 01625...52
  Vào lúc: 15:22 26/11/2020

  Hoàng Duy Việt
  Đặt sim: 09710...15
  Vào lúc: 15:19 26/11/2020

  Nguyễn Văn Thế
  Đặt sim: 09134...28
  Vào lúc: 15:17 26/11/2020

  Phan Đức Nhân
  Đặt sim: 08813...68
  Vào lúc: 15:13 26/11/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.