sim đẹp năm sinh

Sim Viettel Năm Sinh Không lỗi dính 7

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0964891954350,000
420.000
Sim 0964891954 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1954 Viettel
Đặt mua
0366421964350,000
420.000
Sim 0366421964 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21964 Viettel
Đặt mua
0343221954350,000
420.000
Sim 0343221954 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
221954 Viettel
Đặt mua
0338011964350,000
420.000
Sim 0338011964 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
964 Viettel
Đặt mua
0333311954350,000
420.000
Sim 0333311954 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1954 Viettel
Đặt mua
0349381964350,000
420.000
Sim 0349381964 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
81964 Viettel
Đặt mua
0386301954350,000
420.000
Sim 0386301954 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
301954 Viettel
Đặt mua
0965431954350,000
420.000
Sim 0965431954 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
954 Viettel
Đặt mua
0325951964350,000
420.000
Sim 0325951964 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1964 Viettel
Đặt mua
0981921954350,000
420.000
Sim 0981921954 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21954 Viettel
Đặt mua
0354901954350,000
420.000
Sim 0354901954 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
901954 Viettel
Đặt mua
0326191964350,000
420.000
Sim 0326191964 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
964 Viettel
Đặt mua
0358321964350,000
420.000
Sim 0358321964 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1964 Viettel
Đặt mua
0365221964350,000
420.000
Sim 0365221964 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21964 Viettel
Đặt mua
0335141954350,000
420.000
Sim 0335141954 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
141954 Viettel
Đặt mua
0329341964350,000
420.000
Sim 0329341964 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
964 Viettel
Đặt mua
0963301954350,000
420.000
Sim 0963301954 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1954 Viettel
Đặt mua
0383431954350,000
420.000
Sim 0383431954 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31954 Viettel
Đặt mua
0395561954390,000
470.000
Sim 0395561954 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
561954 Viettel
Đặt mua
0968621954400,000
480.000
Sim 0968621954 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
954 Viettel
Đặt mua
0866101954400,000
480.000
Sim 0866101954 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1954 Viettel
Đặt mua
0388541964400,000
480.000
Sim 0388541964 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41964 Viettel
Đặt mua
0869302004400,000
480.000
Sim 0869302004 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
302004 Viettel
Đặt mua
0962491964400,000
480.000
Sim 0962491964 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
964 Viettel
Đặt mua
0964661954400,000
480.000
Sim 0964661954 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1954 Viettel
Đặt mua
0985231954400,000
480.000
Sim 0985231954 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31954 Viettel
Đặt mua
0383521954400,000
480.000
Sim 0383521954 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
521954 Viettel
Đặt mua
0963621954400,000
480.000
Sim 0963621954 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
954 Viettel
Đặt mua
0398661964400,000
480.000
Sim 0398661964 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1964 Viettel
Đặt mua
0862841954400,000
480.000
Sim 0862841954 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41954 Viettel
Đặt mua
0383361984440,000
530.000
Sim 0383361984 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
361984 Viettel
Đặt mua
0961861954450,000
540.000
Sim 0961861954 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
954 Viettel
Đặt mua
0969911954450,000
540.000
Sim 0969911954 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1954 Viettel
Đặt mua
0968961954450,000
540.000
Sim 0968961954 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61954 Viettel
Đặt mua
0345661954450,000
540.000
Sim 0345661954 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
661954 Viettel
Đặt mua
0326301964450,000
540.000
Sim 0326301964 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
964 Viettel
Đặt mua
0326801964450,000
540.000
Sim 0326801964 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1964 Viettel
Đặt mua
0328481964450,000
540.000
Sim 0328481964 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
81964 Viettel
Đặt mua
0333951964450,000
540.000
Sim 0333951964 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
951964 Viettel
Đặt mua
0335461964450,000
540.000
Sim 0335461964 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
964 Viettel
Đặt mua
0335561964450,000
540.000
Sim 0335561964 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1964 Viettel
Đặt mua
0336411964450,000
540.000
Sim 0336411964 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11964 Viettel
Đặt mua
0338331964450,000
540.000
Sim 0338331964 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
331964 Viettel
Đặt mua
0338981964450,000
540.000
Sim 0338981964 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
964 Viettel
Đặt mua
0344321964450,000
540.000
Sim 0344321964 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1964 Viettel
Đặt mua
0348841964450,000
540.000
Sim 0348841964 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41964 Viettel
Đặt mua
0348981964450,000
540.000
Sim 0348981964 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
981964 Viettel
Đặt mua
0349241964450,000
540.000
Sim 0349241964 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
964 Viettel
Đặt mua
0353801964450,000
540.000
Sim 0353801964 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1964 Viettel
Đặt mua
0356601964450,000
540.000
Sim 0356601964 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01964 Viettel
Đặt mua
0358191964450,000
540.000
Sim 0358191964 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
191964 Viettel
Đặt mua
0359581964450,000
540.000
Sim 0359581964 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
964 Viettel
Đặt mua
0365811964450,000
540.000
Sim 0365811964 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1964 Viettel
Đặt mua
0369851964450,000
540.000
Sim 0369851964 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51964 Viettel
Đặt mua
0385981964450,000
540.000
Sim 0385981964 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
981964 Viettel
Đặt mua
0865601954450,000
540.000
Sim 0865601954 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
954 Viettel
Đặt mua
0346162004450,000
540.000
Sim 0346162004 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2004 Viettel
Đặt mua
0962611954350,000
420.000
Sim 0962611954 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11954 Viettel
Đặt mua
0968511954450,000
540.000
Sim 0968511954 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
511954 Viettel
Đặt mua
0963801954480,000
580.000
Sim 0963801954 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
954 Viettel
Đặt mua
0984921954490,000
590.000
Sim 0984921954 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1954 Viettel
Đặt mua
0965841954500,000
600.000
Sim 0965841954 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41954 Viettel
Đặt mua
0963311954500,000
600.000
Sim 0963311954 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
311954 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Danh sách sim V90 Viettel truy cập 3g 4g tại đây
Sim số đẹp Viettel
Sim năm sinh là sim có đuôi năm sinh 19xx, 20xx.Sim năm sinh là dòng sim kỷ niệm, gây ấn tượng với người khác.Ngoài sim năm sinh cho bố mẹ, còn có các dòng sim cho con cái. Sim kỷ niệm ngày cưới, sim kỷ niệm sinh nhật của con.
Sim số đẹp Năm Sinh
Sim không dính 7, Sim không lỗi 7 là sim trong dãy số số không chứa số 7
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Nguyễn Ngọc Ngọc
  Đặt sim: 08989...13
  Vào lúc: 10:55 10/8/2020

  Huỳnh Minh Đạt
  Đặt sim: 01250...16
  Vào lúc: 10:53 10/8/2020

  Huỳnh Trung Hưng
  Đặt sim: 01297...58
  Vào lúc: 10:49 10/8/2020

  Nguyễn Đức Nam
  Đặt sim: 09027...22
  Vào lúc: 10:46 10/8/2020

  Ngô Thị Nhàn
  Đặt sim: 08838...27
  Vào lúc: 10:43 10/8/2020

  Ngô Kim Dương
  Đặt sim: 01643...41
  Vào lúc: 10:41 10/8/2020

  Nguyễn Thị Trang
  Đặt sim: 01639...63
  Vào lúc: 10:38 10/8/2020

  Phạm Đức An
  Đặt sim: 09656...90
  Vào lúc: 10:34 10/8/2020

  Nguyễn Minh Hiếu
  Đặt sim: 01255...50
  Vào lúc: 10:32 10/8/2020

  Trần Văn Hoàng
  Đặt sim: 09883...70
  Vào lúc: 10:29 10/8/2020

  Nguyễn Chí Hiệp
  Đặt sim: 09722...81
  Vào lúc: 10:26 10/8/2020

  Nguyễn Thục Thi
  Đặt sim: 09861...57
  Vào lúc: 10:23 10/8/2020

  Trần Duy Hiệp
  Đặt sim: 09330...11
  Vào lúc: 10:19 10/8/2020

  Trần Chí Thi
  Đặt sim: 01626...29
  Vào lúc: 10:16 10/8/2020

  Hoàng Diệp Nhân
  Đặt sim: 01278...40
  Vào lúc: 10:13 10/8/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.