sim đẹp năm sinh

Sim Viettel Năm Sinh - Sim viettel nam sinh

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0972441956250,000
300.000
Sim 0972441956 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1956 Viettel
Đặt mua
0975611956300,000
360.000
Sim 0975611956 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11956 Viettel
Đặt mua
0962071956300,000
360.000
Sim 0962071956 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
071956 Viettel
Đặt mua
0974461956300,000
360.000
Sim 0974461956 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
956 Viettel
Đặt mua
0977651956300,000
360.000
Sim 0977651956 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1956 Viettel
Đặt mua
0971331956300,000
360.000
Sim 0971331956 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31956 Viettel
Đặt mua
0968951956300,000
360.000
Sim 0968951956 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
951956 Viettel
Đặt mua
0976141956300,000
360.000
Sim 0976141956 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
956 Viettel
Đặt mua
0965701956400,000
480.000
Sim 0965701956 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1956 Viettel
Đặt mua
0969531956400,000
480.000
Sim 0969531956 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31956 Viettel
Đặt mua
0971701956400,000
480.000
Sim 0971701956 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
701956 Viettel
Đặt mua
0961941956400,000
480.000
Sim 0961941956 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
956 Viettel
Đặt mua
0976011956400,000
480.000
Sim 0976011956 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1956 Viettel
Đặt mua
0986371956400,000
480.000
Sim 0986371956 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71956 Viettel
Đặt mua
0967931956400,000
480.000
Sim 0967931956 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
931956 Viettel
Đặt mua
0968841956400,000
480.000
Sim 0968841956 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
956 Viettel
Đặt mua
0975051956490,000
590.000
Sim 0975051956 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1956 Viettel
Đặt mua
0967091956490,000
590.000
Sim 0967091956 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91956 Viettel
Đặt mua
0974181956490,000
590.000
Sim 0974181956 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
181956 Viettel
Đặt mua
0964181956490,000
590.000
Sim 0964181956 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
956 Viettel
Đặt mua
0974371956490,000
590.000
Sim 0974371956 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1956 Viettel
Đặt mua
0969601956490,000
590.000
Sim 0969601956 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01956 Viettel
Đặt mua
0974031956490,000
590.000
Sim 0974031956 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
031956 Viettel
Đặt mua
0964131956490,000
590.000
Sim 0964131956 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
956 Viettel
Đặt mua
0987261956490,000
590.000
Sim 0987261956 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1956 Viettel
Đặt mua
0984161956490,000
590.000
Sim 0984161956 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61956 Viettel
Đặt mua
0987521956500,000
600.000
Sim 0987521956 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
521956 Viettel
Đặt mua
0967941956500,000
600.000
Sim 0967941956 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
956 Viettel
Đặt mua
0967541956500,000
600.000
Sim 0967541956 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1956 Viettel
Đặt mua
0971271956500,000
600.000
Sim 0971271956 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71956 Viettel
Đặt mua
0963311956500,000
600.000
Sim 0963311956 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
311956 Viettel
Đặt mua
0976871956500,000
600.000
Sim 0976871956 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
956 Viettel
Đặt mua
0975701956500,000
600.000
Sim 0975701956 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1956 Viettel
Đặt mua
0974531956500,000
600.000
Sim 0974531956 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31956 Viettel
Đặt mua
0977911956500,000
600.000
Sim 0977911956 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
911956 Viettel
Đặt mua
0966341956500,000
600.000
Sim 0966341956 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
956 Viettel
Đặt mua
0981301956500,000
600.000
Sim 0981301956 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1956 Viettel
Đặt mua
0963301956500,000
600.000
Sim 0963301956 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01956 Viettel
Đặt mua
0974361956500,000
600.000
Sim 0974361956 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
361956 Viettel
Đặt mua
0968761956500,000
600.000
Sim 0968761956 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
956 Viettel
Đặt mua
0968911956500,000
600.000
Sim 0968911956 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1956 Viettel
Đặt mua
0981121956540,000
650.000
Sim 0981121956 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21956 Viettel
Đặt mua
0978251956540,000
650.000
Sim 0978251956 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
251956 Viettel
Đặt mua
0967051956550,000
660.000
Sim 0967051956 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
956 Viettel
Đặt mua
0969071956550,000
660.000
Sim 0969071956 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1956 Viettel
Đặt mua
0975631956550,000
660.000
Sim 0975631956 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31956 Viettel
Đặt mua
0972001956550,000
660.000
Sim 0972001956 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
001956 Viettel
Đặt mua
0963651956550,000
660.000
Sim 0963651956 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
956 Viettel
Đặt mua
0974321956550,000
660.000
Sim 0974321956 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1956 Viettel
Đặt mua
0974891956550,000
660.000
Sim 0974891956 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91956 Viettel
Đặt mua
0979371956580,000
700.000
Sim 0979371956 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
371956 Viettel
Đặt mua
0974271956590,000
710.000
Sim 0974271956 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
956 Viettel
Đặt mua
0962281956600,000
720.000
Sim 0962281956 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1956 Viettel
Đặt mua
0975871956600,000
720.000
Sim 0975871956 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71956 Viettel
Đặt mua
0964611956600,000
720.000
Sim 0964611956 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
611956 Viettel
Đặt mua
0985121956600,000
720.000
Sim 0985121956 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
956 Viettel
Đặt mua
0966931956600,000
720.000
Sim 0966931956 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1956 Viettel
Đặt mua
0967461956600,000
720.000
Sim 0967461956 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61956 Viettel
Đặt mua
0976631956600,000
720.000
Sim 0976631956 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
631956 Viettel
Đặt mua
0971621956600,000
720.000
Sim 0971621956 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
956 Viettel
Đặt mua
0981081956600,000
720.000
Sim 0981081956 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1956 Viettel
Đặt mua
0963051956600,000
720.000
Sim 0963051956 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51956 Viettel
Đặt mua
0984181956600,000
720.000
Sim 0984181956 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
181956 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Danh sách sim V90 Viettel truy cập 3g 4g tại đây
Sim số đẹp Viettel
Sim năm sinh là sim có đuôi năm sinh 19xx, 20xx.Sim năm sinh là dòng sim kỷ niệm, gây ấn tượng với người khác.Ngoài sim năm sinh cho bố mẹ, còn có các dòng sim cho con cái. Sim kỷ niệm ngày cưới, sim kỷ niệm sinh nhật của con.
Sim số đẹp Năm Sinh
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Nguyễn Chí Thành
  Đặt sim: 01231...61
  Vào lúc: 13:55 16/10/2019

  Trần Đức Khánh
  Đặt sim: 01625...20
  Vào lúc: 13:52 16/10/2019

  Nguyễn Cát Khanh
  Đặt sim: 09850...18
  Vào lúc: 13:50 16/10/2019

  Nguyễn Thị Khanh
  Đặt sim: 09832...91
  Vào lúc: 13:46 16/10/2019

  Nguyễn Duy Vinh
  Đặt sim: 09799...96
  Vào lúc: 13:43 16/10/2019

  Nguyễn Văn Hiếu
  Đặt sim: 01282...94
  Vào lúc: 13:41 16/10/2019

  Ngô Văn Toàn
  Đặt sim: 09179...44
  Vào lúc: 13:38 16/10/2019

  Ngô Văn Anh
  Đặt sim: 09176...84
  Vào lúc: 13:34 16/10/2019

  Ngô Đức Anh
  Đặt sim: 09394...62
  Vào lúc: 13:32 16/10/2019

  Ngô Thị Hạ
  Đặt sim: 01236...36
  Vào lúc: 13:29 16/10/2019

  Nguyễn Minh Hiển
  Đặt sim: 01247...37
  Vào lúc: 13:26 16/10/2019

  Trần Minh Lợi
  Đặt sim: 01297...27
  Vào lúc: 13:23 16/10/2019

  Trần Chí Anh
  Đặt sim: 01245...95
  Vào lúc: 13:20 16/10/2019

  Trần Văn Hiển
  Đặt sim: 09369...89
  Vào lúc: 13:17 16/10/2019

  Phan Thị Thơ
  Đặt sim: 09810...44
  Vào lúc: 13:14 16/10/2019

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.