sim đẹp năm sinh

Sim Vinaphone Không lỗi dính 4 - Sim vinaphone khong loi dinh 4

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0915179322180,000
220.000
Sim 0915179322 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9322 Vinaphone
Đặt mua
0911050082180,000
220.000
Sim 0911050082 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
50082 Vinaphone
Đặt mua
0918536092180,000
220.000
Sim 0918536092 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
536092 Vinaphone
Đặt mua
0918536962180,000
220.000
Sim 0918536962 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
962 Vinaphone
Đặt mua
0918569032180,000
220.000
Sim 0918569032 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9032 Vinaphone
Đặt mua
0918265792180,000
220.000
Sim 0918265792 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
65792 Vinaphone
Đặt mua
0919560912190,000
230.000
Sim 0919560912 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
560912 Vinaphone
Đặt mua
0911608602190,000
230.000
Sim 0911608602 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
602 Vinaphone
Đặt mua
0911518512190,000
230.000
Sim 0911518512 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8512 Vinaphone
Đặt mua
0918863522190,000
230.000
Sim 0918863522 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
63522 Vinaphone
Đặt mua
0916783252190,000
230.000
Sim 0916783252 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
783252 Vinaphone
Đặt mua
0912705922190,000
230.000
Sim 0912705922 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
922 Vinaphone
Đặt mua
0919675822190,000
230.000
Sim 0919675822 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5822 Vinaphone
Đặt mua
0919650322190,000
230.000
Sim 0919650322 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
50322 Vinaphone
Đặt mua
0917179082190,000
230.000
Sim 0917179082 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
179082 Vinaphone
Đặt mua
0917908102190,000
230.000
Sim 0917908102 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
102 Vinaphone
Đặt mua
0917235352190,000
230.000
Sim 0917235352 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5352 Vinaphone
Đặt mua
0916370152190,000
230.000
Sim 0916370152 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
70152 Vinaphone
Đặt mua
0917318812190,000
230.000
Sim 0917318812 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
318812 Vinaphone
Đặt mua
0916359232190,000
230.000
Sim 0916359232 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
232 Vinaphone
Đặt mua
0917602212190,000
230.000
Sim 0917602212 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2212 Vinaphone
Đặt mua
0913973752190,000
230.000
Sim 0913973752 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
73752 Vinaphone
Đặt mua
0918299762200,000
240.000
Sim 0918299762 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
299762 Vinaphone
Đặt mua
0915751002200,000
240.000
Sim 0915751002 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
002 Vinaphone
Đặt mua
0915710122200,000
240.000
Sim 0915710122 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0122 Vinaphone
Đặt mua
0915729782200,000
240.000
Sim 0915729782 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
29782 Vinaphone
Đặt mua
0915076382200,000
240.000
Sim 0915076382 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
076382 Vinaphone
Đặt mua
0915056802200,000
240.000
Sim 0915056802 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
802 Vinaphone
Đặt mua
0916286032200,000
240.000
Sim 0916286032 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6032 Vinaphone
Đặt mua
0917206922200,000
240.000
Sim 0917206922 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
06922 Vinaphone
Đặt mua
0918537202200,000
240.000
Sim 0918537202 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
537202 Vinaphone
Đặt mua
0915382292200,000
240.000
Sim 0915382292 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
292 Vinaphone
Đặt mua
0915609712200,000
240.000
Sim 0915609712 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9712 Vinaphone
Đặt mua
0915953012200,000
240.000
Sim 0915953012 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
53012 Vinaphone
Đặt mua
0916237832200,000
240.000
Sim 0916237832 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
237832 Vinaphone
Đặt mua
0916370032200,000
240.000
Sim 0916370032 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
032 Vinaphone
Đặt mua
0916588872200,000
240.000
Sim 0916588872 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
8872 Vinaphone
Đặt mua
0916625532200,000
240.000
Sim 0916625532 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
25532 Vinaphone
Đặt mua
0916767732200,000
240.000
Sim 0916767732 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
767732 Vinaphone
Đặt mua
0916781032200,000
240.000
Sim 0916781032 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
032 Vinaphone
Đặt mua
0916785202200,000
240.000
Sim 0916785202 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5202 Vinaphone
Đặt mua
0916978782200,000
240.000
Sim 0916978782 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
78782 Vinaphone
Đặt mua
0917531132200,000
240.000
Sim 0917531132 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
531132 Vinaphone
Đặt mua
0917653532200,000
240.000
Sim 0917653532 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
532 Vinaphone
Đặt mua
0917658522200,000
240.000
Sim 0917658522 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8522 Vinaphone
Đặt mua
0918060312200,000
240.000
Sim 0918060312 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
60312 Vinaphone
Đặt mua
0918195532200,000
240.000
Sim 0918195532 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
195532 Vinaphone
Đặt mua
0918623392200,000
240.000
Sim 0918623392 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
392 Vinaphone
Đặt mua
0919053732200,000
240.000
Sim 0919053732 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3732 Vinaphone
Đặt mua
0919107692200,000
240.000
Sim 0919107692 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
07692 Vinaphone
Đặt mua
0919116532200,000
240.000
Sim 0919116532 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
116532 Vinaphone
Đặt mua
0919259602200,000
240.000
Sim 0919259602 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
602 Vinaphone
Đặt mua
0919376302200,000
240.000
Sim 0919376302 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6302 Vinaphone
Đặt mua
0919378902200,000
240.000
Sim 0919378902 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
78902 Vinaphone
Đặt mua
0919506812200,000
240.000
Sim 0919506812 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
506812 Vinaphone
Đặt mua
0919532812200,000
240.000
Sim 0919532812 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
812 Vinaphone
Đặt mua
0919650062200,000
240.000
Sim 0919650062 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0062 Vinaphone
Đặt mua
0919650662200,000
240.000
Sim 0919650662 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
50662 Vinaphone
Đặt mua
0919673152200,000
240.000
Sim 0919673152 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
673152 Vinaphone
Đặt mua
0919680902200,000
240.000
Sim 0919680902 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
902 Vinaphone
Đặt mua
0919718782200,000
240.000
Sim 0919718782 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8782 Vinaphone
Đặt mua
0919726602200,000
240.000
Sim 0919726602 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
26602 Vinaphone
Đặt mua
0919806192200,000
240.000
Sim 0919806192 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
806192 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Sim số đẹp Vinaphone
Sim không dính 4, Sim không lỗi 4 là sim trong dãy số số không chứa số 4
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Các gói cước và sim của Vinaphone: Sim 4G, 3G, Vinaphone M10, M25, M50, M120, Max, Maxs, Max100, Max200, Max300, Big70, Big90, Big120, Big200, Big300, VINA BÙM, VINA BÙM 50 12T, VINA BÙM 50, VINA BÙM 89, VINA BÙM DATA, VINA HI 8GB, VINACARD

Là website lớn nhất hiện nay đang cập nhật đầy đủ nhất các loại sim số đẹp vinaphone đang được ưu chuộng nhất hiện nay như các thể loại sim vina như: Sim tứ quý vinaphone, Sim ngũ quý vinaphone, Sim lục quý vinaphone, Sim tam hoa vinaphone, Sim tam hoa kép vinaphone, Sim lộc phát vinaphone, Sim phát lộc vinaphone, Sim thần tài vinaphone, Sim ông địa vinaphone, Sim tiến đơn vinaphone, Sim tiến 4 vinaphone, Sim tiến 5 vinaphone, Sim tiến đôi vinaphone, Sim taxi 2 vinaphone, Sim taxi 3 vinaphone, Sim taxi 4 vinaphone, Sim lặp vinaphone, Sim kép 2 vinaphone, Sim kép 3 vinaphone, Sim kép 4 vinaphone, Sim đối vinaphone, Sim đảo vinaphone, Sim gánh vinaphone, Sim đặc biệt vinaphone, Sim năm sinh vinaphone, Sim đầu số cổ vinaphone, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy vinaphone, Sim dễ nhớ vinaphone, Số máy bàn vinaphone, Sim tam hoa giữa vinaphone, Sim tứ quý giữa vinaphone, Sim ngũ quý giữa vinaphone..... và được bổ xung hàng ngày các số đẹp mới nhất từ kho số của Vina cho quý khách lựa chọn với giá tốt nhất thị trường


Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại THỪA THIÊN - HUẾ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG NGÃI
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đắc Lắc
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại KON TUM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG BÌNH
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG TRỊ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG NAM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại ĐẮK NÔNG
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thành phố HCM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Long An
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vũng TàuSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Huỳnh Trung Quyền
  Đặt sim: 08818...73
  Vào lúc: 17:56 24/1/2020

  Nguyễn Văn Nguyên
  Đặt sim: 01295...40
  Vào lúc: 17:52 24/1/2020

  Nguyễn Minh Lợi
  Đặt sim: 01669...17
  Vào lúc: 17:50 24/1/2020

  Nguyễn Minh Huy
  Đặt sim: 08921...34
  Vào lúc: 17:46 24/1/2020

  Phạm Đức Tuấn
  Đặt sim: 09399...10
  Vào lúc: 17:43 24/1/2020

  Ngô Thị Mai
  Đặt sim: 01267...73
  Vào lúc: 17:40 24/1/2020

  Hoàng Văn Tùng
  Đặt sim: 08932...95
  Vào lúc: 17:38 24/1/2020

  Trần Duy Hoàng
  Đặt sim: 08944...54
  Vào lúc: 17:35 24/1/2020

  Hoàng Đức Đăng
  Đặt sim: 08626...19
  Vào lúc: 17:32 24/1/2020

  Trần Chí Hung
  Đặt sim: 08683...36
  Vào lúc: 17:29 24/1/2020

  Huỳnh Chí Khoa
  Đặt sim: 01676...19
  Vào lúc: 17:25 24/1/2020

  Lê Chí Nhật
  Đặt sim: 01639...93
  Vào lúc: 17:22 24/1/2020

  Ngô Văn Tùng
  Đặt sim: 08684...62
  Vào lúc: 17:19 24/1/2020

  Trần Văn Ken
  Đặt sim: 09082...41
  Vào lúc: 17:16 24/1/2020

  Trần Đức An
  Đặt sim: 09828...21
  Vào lúc: 17:14 24/1/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.