sim đẹp năm sinh

Sim Vinaphone Không lỗi dính 4 - Sim vinaphone khong loi dinh 4

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0913816732150,000
180.000
Sim 0913816732 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6732 Vinaphone
Đặt mua
0912859052150,000
180.000
Sim 0912859052 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
59052 Vinaphone
Đặt mua
0919590652150,000
180.000
Sim 0919590652 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
590652 Vinaphone
Đặt mua
0913578502150,000
180.000
Sim 0913578502 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
502 Vinaphone
Đặt mua
0913821562150,000
180.000
Sim 0913821562 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1562 Vinaphone
Đặt mua
0917921062150,000
180.000
Sim 0917921062 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
21062 Vinaphone
Đặt mua
0917922602150,000
180.000
Sim 0917922602 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
922602 Vinaphone
Đặt mua
0918895122150,000
180.000
Sim 0918895122 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
122 Vinaphone
Đặt mua
0919015062160,000
190.000
Sim 0919015062 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5062 Vinaphone
Đặt mua
0917916762160,000
190.000
Sim 0917916762 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
16762 Vinaphone
Đặt mua
0918179532160,000
190.000
Sim 0918179532 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
179532 Vinaphone
Đặt mua
0915623022180,000
220.000
Sim 0915623022 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
022 Vinaphone
Đặt mua
0913267962180,000
220.000
Sim 0913267962 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7962 Vinaphone
Đặt mua
0913258092180,000
220.000
Sim 0913258092 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
58092 Vinaphone
Đặt mua
0913271362180,000
220.000
Sim 0913271362 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
271362 Vinaphone
Đặt mua
0913268502180,000
220.000
Sim 0913268502 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
502 Vinaphone
Đặt mua
0918536092180,000
220.000
Sim 0918536092 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6092 Vinaphone
Đặt mua
0918536962180,000
220.000
Sim 0918536962 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
36962 Vinaphone
Đặt mua
0918569032180,000
220.000
Sim 0918569032 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
569032 Vinaphone
Đặt mua
0918265792180,000
220.000
Sim 0918265792 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
792 Vinaphone
Đặt mua
0915379022180,000
220.000
Sim 0915379022 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9022 Vinaphone
Đặt mua
0915179322180,000
220.000
Sim 0915179322 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
79322 Vinaphone
Đặt mua
0911050082180,000
220.000
Sim 0911050082 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
050082 Vinaphone
Đặt mua
0919382712180,000
220.000
Sim 0919382712 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
712 Vinaphone
Đặt mua
0913973752190,000
230.000
Sim 0913973752 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3752 Vinaphone
Đặt mua
0917179082190,000
230.000
Sim 0917179082 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
79082 Vinaphone
Đặt mua
0917908102190,000
230.000
Sim 0917908102 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
908102 Vinaphone
Đặt mua
0917235352190,000
230.000
Sim 0917235352 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
352 Vinaphone
Đặt mua
0916370152190,000
230.000
Sim 0916370152 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0152 Vinaphone
Đặt mua
0917318812190,000
230.000
Sim 0917318812 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
18812 Vinaphone
Đặt mua
0916359232190,000
230.000
Sim 0916359232 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
359232 Vinaphone
Đặt mua
0917602212190,000
230.000
Sim 0917602212 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
212 Vinaphone
Đặt mua
0919560912190,000
230.000
Sim 0919560912 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0912 Vinaphone
Đặt mua
0911608602190,000
230.000
Sim 0911608602 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
08602 Vinaphone
Đặt mua
0911518512190,000
230.000
Sim 0911518512 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
518512 Vinaphone
Đặt mua
0918863522190,000
230.000
Sim 0918863522 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
522 Vinaphone
Đặt mua
0916783252190,000
230.000
Sim 0916783252 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3252 Vinaphone
Đặt mua
0912705922190,000
230.000
Sim 0912705922 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
05922 Vinaphone
Đặt mua
0919675822190,000
230.000
Sim 0919675822 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
675822 Vinaphone
Đặt mua
0919650322190,000
230.000
Sim 0919650322 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
322 Vinaphone
Đặt mua
0911397002200,000
240.000
Sim 0911397002 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7002 Vinaphone
Đặt mua
0912108332200,000
240.000
Sim 0912108332 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
08332 Vinaphone
Đặt mua
0917283162200,000
240.000
Sim 0917283162 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
283162 Vinaphone
Đặt mua
0911811872200,000
240.000
Sim 0911811872 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
872 Vinaphone
Đặt mua
0915692972200,000
240.000
Sim 0915692972 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2972 Vinaphone
Đặt mua
0912318972200,000
240.000
Sim 0912318972 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
18972 Vinaphone
Đặt mua
0917681592200,000
240.000
Sim 0917681592 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
681592 Vinaphone
Đặt mua
0916301792200,000
240.000
Sim 0916301792 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
792 Vinaphone
Đặt mua
0915695052200,000
240.000
Sim 0915695052 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5052 Vinaphone
Đặt mua
0915695352200,000
240.000
Sim 0915695352 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
95352 Vinaphone
Đặt mua
0915076382200,000
240.000
Sim 0915076382 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
076382 Vinaphone
Đặt mua
0915056802200,000
240.000
Sim 0915056802 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
802 Vinaphone
Đặt mua
0911010532200,000
240.000
Sim 0911010532 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0532 Vinaphone
Đặt mua
0911175132200,000
240.000
Sim 0911175132 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
75132 Vinaphone
Đặt mua
0915293302200,000
240.000
Sim 0915293302 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
293302 Vinaphone
Đặt mua
0915320812200,000
240.000
Sim 0915320812 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
812 Vinaphone
Đặt mua
0917508012200,000
240.000
Sim 0917508012 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8012 Vinaphone
Đặt mua
0917530072200,000
240.000
Sim 0917530072 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
30072 Vinaphone
Đặt mua
0917867152200,000
240.000
Sim 0917867152 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
867152 Vinaphone
Đặt mua
0918061512200,000
240.000
Sim 0918061512 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
512 Vinaphone
Đặt mua
0918330602200,000
240.000
Sim 0918330602 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0602 Vinaphone
Đặt mua
0918380872200,000
240.000
Sim 0918380872 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
80872 Vinaphone
Đặt mua
0918385332200,000
240.000
Sim 0918385332 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
385332 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Sim số đẹp Vinaphone
Sim không dính 4, Sim không lỗi 4 là sim trong dãy số số không chứa số 4
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Các gói cước và sim của Vinaphone: Sim 4G, 3G, Vinaphone M10, M25, M50, M120, Max, Maxs, Max100, Max200, Max300, Big70, Big90, Big120, Big200, Big300, VINA BÙM, VINA BÙM 50 12T, VINA BÙM 50, VINA BÙM 89, VINA BÙM DATA, VINA HI 8GB, VINACARD

Là website lớn nhất hiện nay đang cập nhật đầy đủ nhất các loại sim số đẹp vinaphone đang được ưu chuộng nhất hiện nay như các thể loại sim vina như: Sim tứ quý vinaphone, Sim ngũ quý vinaphone, Sim lục quý vinaphone, Sim tam hoa vinaphone, Sim tam hoa kép vinaphone, Sim lộc phát vinaphone, Sim phát lộc vinaphone, Sim thần tài vinaphone, Sim ông địa vinaphone, Sim tiến đơn vinaphone, Sim tiến 4 vinaphone, Sim tiến 5 vinaphone, Sim tiến đôi vinaphone, Sim taxi 2 vinaphone, Sim taxi 3 vinaphone, Sim taxi 4 vinaphone, Sim lặp vinaphone, Sim kép 2 vinaphone, Sim kép 3 vinaphone, Sim kép 4 vinaphone, Sim đối vinaphone, Sim đảo vinaphone, Sim gánh vinaphone, Sim đặc biệt vinaphone, Sim năm sinh vinaphone, Sim đầu số cổ vinaphone, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy vinaphone, Sim dễ nhớ vinaphone, Số máy bàn vinaphone, Sim tam hoa giữa vinaphone, Sim tứ quý giữa vinaphone, Sim ngũ quý giữa vinaphone..... và được bổ xung hàng ngày các số đẹp mới nhất từ kho số của Vina cho quý khách lựa chọn với giá tốt nhất thị trường


Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại THỪA THIÊN - HUẾ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG NGÃI
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đắc Lắc
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại KON TUM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG BÌNH
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG TRỊ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG NAM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại ĐẮK NÔNG
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thành phố HCM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Long An
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vũng TàuSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Trần Thị Thơ
  Đặt sim: 08653...10
  Vào lúc: 13:56 25/8/2019

  Nguyễn Chí Anh
  Đặt sim: 09714...97
  Vào lúc: 13:53 25/8/2019

  Nguyễn Duy Hoàng
  Đặt sim: 09391...72
  Vào lúc: 13:49 25/8/2019

  Hoàng Thị Vân
  Đặt sim: 01210...40
  Vào lúc: 13:47 25/8/2019

  Huỳnh Minh Huy
  Đặt sim: 09659...48
  Vào lúc: 13:43 25/8/2019

  Nguyễn Minh Hảo
  Đặt sim: 09849...27
  Vào lúc: 13:41 25/8/2019

  Nguyễn Văn Khánh
  Đặt sim: 01291...56
  Vào lúc: 13:37 25/8/2019

  Phạm Chí Anh
  Đặt sim: 01687...68
  Vào lúc: 13:34 25/8/2019

  Trần Thị Thy
  Đặt sim: 09833...63
  Vào lúc: 13:31 25/8/2019

  Trần Trung Lâm
  Đặt sim: 09350...87
  Vào lúc: 13:28 25/8/2019

  Trần Văn Hải
  Đặt sim: 01298...61
  Vào lúc: 13:26 25/8/2019

  Nguyễn Văn Đăng
  Đặt sim: 01260...15
  Vào lúc: 13:22 25/8/2019

  Huỳnh Minh Vũ
  Đặt sim: 09614...60
  Vào lúc: 13:19 25/8/2019

  Nguyễn Minh Kiên
  Đặt sim: 01682...83
  Vào lúc: 13:16 25/8/2019

  Nguyễn Trung Anh
  Đặt sim: 09651...82
  Vào lúc: 13:14 25/8/2019

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.