sim đẹp năm sinh

Sim Vinaphone Năm Sinh Không lỗi dính 7 Năm 1991 Tân Mùi Mệnh Thổ, Lộ bàng thổ

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
09413019912,450,000
2.940.000
Sim 0941301991 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Vinaphone
Đặt mua
09456219912,750,000
3.300.000
Sim 0945621991 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21991 Vinaphone
Đặt mua
09423019912,900,000
3.480.000
Sim 0942301991 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
301991 Vinaphone
Đặt mua
09493019912,900,000
3.480.000
Sim 0949301991 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
991 Vinaphone
Đặt mua
09185019912,980,000
3.580.000
Sim 0918501991 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Vinaphone
Đặt mua
09144919912,980,000
3.580.000
Sim 0914491991 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91991 Vinaphone
Đặt mua
09445119912,980,000
3.580.000
Sim 0944511991 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
511991 Vinaphone
Đặt mua
09486519913,200,000
3.840.000
Sim 0948651991 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
991 Vinaphone
Đặt mua
09195119913,200,000
3.840.000
Sim 0919511991 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Vinaphone
Đặt mua
09486119913,280,000
3.940.000
Sim 0948611991 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11991 Vinaphone
Đặt mua
09114019913,300,000
3.960.000
Sim 0911401991 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
401991 Vinaphone
Đặt mua
09183419913,490,000
4.190.000
Sim 0918341991 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
991 Vinaphone
Đặt mua
09415019913,490,000
4.190.000
Sim 0941501991 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Vinaphone
Đặt mua
09154119913,490,000
4.190.000
Sim 0915411991 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11991 Vinaphone
Đặt mua
09489619913,500,000
4.200.000
Sim 0948961991 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
961991 Vinaphone
Đặt mua
09480619913,580,000
4.300.000
Sim 0948061991 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
991 Vinaphone
Đặt mua
09184919913,800,000
4.560.000
Sim 0918491991 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Vinaphone
Đặt mua
09463319914,300,000
5.160.000
Sim 0946331991 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31991 Vinaphone
Đặt mua
09480119914,300,000
5.160.000
Sim 0948011991 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
011991 Vinaphone
Đặt mua
09114219914,300,000
5.160.000
Sim 0911421991 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
991 Vinaphone
Đặt mua
09448419915,500,000
6.600.000
Sim 0944841991 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Vinaphone
Đặt mua
09148119915,500,000
6.600.000
Sim 0914811991 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11991 Vinaphone
Đặt mua
09119819916,700,000
8.040.000
Sim 0911981991 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
981991 Vinaphone
Đặt mua
09155819917,500,000
9.000.000
Sim 0915581991 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
991 Vinaphone
Đặt mua
09194219917,630,000
9.160.000
Sim 0919421991 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Vinaphone
Đặt mua
091158199111,300,000
13.560.000
Sim 0911581991 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
81991 Vinaphone
Đặt mua
091508199121,300,000
25.560.000
Sim 0915081991 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
081991 Vinaphone
Đặt mua
091388199132,000,000
38.400.000
Sim 0913881991 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
991 Vinaphone
Đặt mua
091119199136,500,000
43.800.000
Sim 0911191991 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Vinaphone
Đặt mua
091810199137,050,000
44.460.000
Sim 0918101991 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01991 Vinaphone
Đặt mua
0822131991800,000
960.000
Sim 0822131991 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
131991 Vinaphone
Đặt mua
0836461991800,000
960.000
Sim 0836461991 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
991 Vinaphone
Đặt mua
0823801991800,000
960.000
Sim 0823801991 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Vinaphone
Đặt mua
0832801991800,000
960.000
Sim 0832801991 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01991 Vinaphone
Đặt mua
0825491991800,000
960.000
Sim 0825491991 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
491991 Vinaphone
Đặt mua
0849431991800,000
960.000
Sim 0849431991 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
991 Vinaphone
Đặt mua
0849361991800,000
960.000
Sim 0849361991 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Vinaphone
Đặt mua
0849351991800,000
960.000
Sim 0849351991 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51991 Vinaphone
Đặt mua
0849251991800,000
960.000
Sim 0849251991 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
251991 Vinaphone
Đặt mua
0849651991800,000
960.000
Sim 0849651991 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
991 Vinaphone
Đặt mua
0849451991800,000
960.000
Sim 0849451991 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Vinaphone
Đặt mua
0849481991800,000
960.000
Sim 0849481991 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
81991 Vinaphone
Đặt mua
0843491991800,000
960.000
Sim 0843491991 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
491991 Vinaphone
Đặt mua
0845531991800,000
960.000
Sim 0845531991 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
991 Vinaphone
Đặt mua
0849131991800,000
960.000
Sim 0849131991 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Vinaphone
Đặt mua
0844931991800,000
960.000
Sim 0844931991 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31991 Vinaphone
Đặt mua
0849561991800,000
960.000
Sim 0849561991 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
561991 Vinaphone
Đặt mua
0844531991800,000
960.000
Sim 0844531991 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
991 Vinaphone
Đặt mua
0848531991800,000
960.000
Sim 0848531991 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Vinaphone
Đặt mua
0846531991800,000
960.000
Sim 0846531991 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31991 Vinaphone
Đặt mua
0849261991800,000
960.000
Sim 0849261991 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
261991 Vinaphone
Đặt mua
0849631991800,000
960.000
Sim 0849631991 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
991 Vinaphone
Đặt mua
0849531991800,000
960.000
Sim 0849531991 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Vinaphone
Đặt mua
0849851991800,000
960.000
Sim 0849851991 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51991 Vinaphone
Đặt mua
0849211991800,000
960.000
Sim 0849211991 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
211991 Vinaphone
Đặt mua
0849841991800,000
960.000
Sim 0849841991 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
991 Vinaphone
Đặt mua
0849541991800,000
960.000
Sim 0849541991 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Vinaphone
Đặt mua
0849411991800,000
960.000
Sim 0849411991 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11991 Vinaphone
Đặt mua
0849341991800,000
960.000
Sim 0849341991 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
341991 Vinaphone
Đặt mua
0846491991800,000
960.000
Sim 0846491991 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
991 Vinaphone
Đặt mua
0849581991800,000
960.000
Sim 0849581991 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Vinaphone
Đặt mua
0849641991800,000
960.000
Sim 0849641991 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41991 Vinaphone
Đặt mua
0849611991800,000
960.000
Sim 0849611991 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
611991 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Sim số đẹp Vinaphone
Sim năm sinh là sim có đuôi năm sinh 19xx, 20xx.Sim năm sinh là dòng sim kỷ niệm, gây ấn tượng với người khác.Ngoài sim năm sinh cho bố mẹ, còn có các dòng sim cho con cái. Sim kỷ niệm ngày cưới, sim kỷ niệm sinh nhật của con.
Sim số đẹp Năm Sinh
Năm 1991 Tân Mùi Mệnh Thổ, Lộ bàng thổ
Mệnh thổ là biểu tượng về nơi ươm trồng, nuôi dưỡng và phát triển, nơi "sinh ký tử quy" (sống gửi thác về) của mọi sinh vật. Thổ nuôi dưỡng, hỗ trợ và tương tác với từng Hành khác. Khi tích cực, Thổ biểu thị lòng công bằng, trí khôn ngoan và bản năng. Khi tiêu cực, Thổ tạo ra sự ngột ngạt hoặc biểu thị tính hay lo lắng về những khó khăn không tồn tại
Tính cách người thuộc hành này
Người mạng Thổ có tính tốt hay tương trợ người khác và trung thành. Vì thực tế và kiên trì nên họ là chỗ dựa vững chắc trong cơn khủng hoảng. Không những không bị thúc ép bất cứ điều gì, ngược lại họ rất bền bỉ khi giúp người khác. Do kiên nhẫn và vững vàng, họ có sức mạnh nội tâm rất lớn.
Tích cực – trung thành, nhẫn nại và có thể nhờ cậy.
Tiêu cực – thành kiến và có khuynh hướng "bới lông tìm vết"
Những năm sinh mệnh Thổ là:
Mậu Dần – 1938, 1998 - Thành Đầu Thổ
Kỷ Mão – 1939, 1999 - Thành Đầu Thổ
Bính Tuất – 1946, 2006 - Ốc Thượng Thổ
Đinh Hợi – 1947, 2007 - Ốc Thượng Thổ
Canh Tý – 1960, 2020 - Bích Thượng Thổ
Tân Sửu – 1961,2021 - Bích Thượng Thổ
Mậu Thân – 1968, 2028 - Đại Trạch Thổ
Kỷ Dậu – 1969, 2029 - Đại Trạch Thổ
Bính Thìn – 1976, 2036 - Sa Trung Thổ
Đinh Tỵ – 1977, 2037 - Sa Trung Thổ
Canh Ngọ – 1990, 1930 - Lộ Bàng Thổ
Tân Mùi – 1991, 1931 - Lộ Bàng Thổ
Sim không dính 7, Sim không lỗi 7 là sim trong dãy số số không chứa số 7
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Các gói cước và sim của Vinaphone: Sim 4G, 3G, Vinaphone M10, M25, M50, M120, Max, Maxs, Max100, Max200, Max300, Big70, Big90, Big120, Big200, Big300, VINA BÙM, VINA BÙM 50 12T, VINA BÙM 50, VINA BÙM 89, VINA BÙM DATA, VINA HI 8GB, VINACARD

Là website lớn nhất hiện nay đang cập nhật đầy đủ nhất các loại sim số đẹp vinaphone đang được ưu chuộng nhất hiện nay như các thể loại sim vina như: Sim tứ quý vinaphone, Sim ngũ quý vinaphone, Sim lục quý vinaphone, Sim tam hoa vinaphone, Sim tam hoa kép vinaphone, Sim lộc phát vinaphone, Sim phát lộc vinaphone, Sim thần tài vinaphone, Sim ông địa vinaphone, Sim tiến đơn vinaphone, Sim tiến 4 vinaphone, Sim tiến 5 vinaphone, Sim tiến đôi vinaphone, Sim taxi 2 vinaphone, Sim taxi 3 vinaphone, Sim taxi 4 vinaphone, Sim lặp vinaphone, Sim kép 2 vinaphone, Sim kép 3 vinaphone, Sim kép 4 vinaphone, Sim đối vinaphone, Sim đảo vinaphone, Sim gánh vinaphone, Sim đặc biệt vinaphone, Sim năm sinh vinaphone, Sim đầu số cổ vinaphone, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy vinaphone, Sim dễ nhớ vinaphone, Số máy bàn vinaphone, Sim tam hoa giữa vinaphone, Sim tứ quý giữa vinaphone, Sim ngũ quý giữa vinaphone..... và được bổ xung hàng ngày các số đẹp mới nhất từ kho số của Vina cho quý khách lựa chọn với giá tốt nhất thị trường


Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại THỪA THIÊN - HUẾ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG NGÃI
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đắc Lắc
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại KON TUM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG BÌNH
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG TRỊ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG NAM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại ĐẮK NÔNG
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thành phố HCM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Long An
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vũng TàuSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Nguyễn Thị Bình
  Đặt sim: 09137...68
  Vào lúc: 22:56 25/6/2022

  Nguyễn Đức Tuyên
  Đặt sim: 01256...40
  Vào lúc: 22:53 25/6/2022

  Trần Đức Nam
  Đặt sim: 09878...10
  Vào lúc: 22:50 25/6/2022

  Ngô Chí Quang
  Đặt sim: 09318...38
  Vào lúc: 22:47 25/6/2022

  Phạm Kiều Hồng
  Đặt sim: 09350...18
  Vào lúc: 22:43 25/6/2022

  Nguyễn Văn Lợi
  Đặt sim: 01652...21
  Vào lúc: 22:41 25/6/2022

  Ngô Phương Di
  Đặt sim: 01225...72
  Vào lúc: 22:38 25/6/2022

  Phạm Thục Ngọc
  Đặt sim: 01694...52
  Vào lúc: 22:34 25/6/2022

  Lê Minh Kiên
  Đặt sim: 08827...15
  Vào lúc: 22:32 25/6/2022

  Huỳnh Văn Tùng
  Đặt sim: 09689...33
  Vào lúc: 22:28 25/6/2022

  Ngô Duy Vương
  Đặt sim: 01638...13
  Vào lúc: 22:26 25/6/2022

  Ngô Minh Hậu
  Đặt sim: 01643...85
  Vào lúc: 22:22 25/6/2022

  Lê Ngọc Linh
  Đặt sim: 01692...98
  Vào lúc: 22:19 25/6/2022

  Nguyễn Văn Nguyên
  Đặt sim: 08982...66
  Vào lúc: 22:17 25/6/2022

  Trần Thị Hồng
  Đặt sim: 01611...54
  Vào lúc: 22:13 25/6/2022

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.