sim đẹp năm sinh
Lọc đuôi số: Sim 000 Vietnamobile, Sim 111 Vietnamobile, Sim 222 Vietnamobile, Sim 333 Vietnamobile, Sim 444 Vietnamobile, Sim 555 Vietnamobile, Sim 666 Vietnamobile, Sim 777 Vietnamobile, Sim 888 Vietnamobile, Sim 999 Vietnamobile,
Sim 0000 Vietnamobile, Sim 1111 Vietnamobile, Sim 2222 Vietnamobile, Sim 3333 Vietnamobile, Sim 4444 Vietnamobile, Sim 5555 Vietnamobile, Sim 6666 Vietnamobile, Sim 7777 Vietnamobile, Sim 8888 Vietnamobile, Sim 9999 Vietnamobile,
Sim 00000 Vietnamobile, Sim 11111 Vietnamobile, Sim 22222 Vietnamobile, Sim 33333 Vietnamobile, Sim 44444 Vietnamobile, Sim 55555 Vietnamobile, Sim 66666 Vietnamobile, Sim 77777 Vietnamobile, Sim 88888 Vietnamobile, Sim 99999 Vietnamobile,
Sim 000000 Vietnamobile, Sim 111111 Vietnamobile, Sim 222222 Vietnamobile, Sim 333333 Vietnamobile, Sim 444444 Vietnamobile, Sim 555555 Vietnamobile, Sim 666666 Vietnamobile, Sim 777777 Vietnamobile, Sim 888888 Vietnamobile, Sim 999999 Vietnamobile,
Sim 6868 Vietnamobile, Sim 8686 Vietnamobile, Sim 6688 Vietnamobile, Sim 8866 Vietnamobile, Sim 6886 Vietnamobile, Sim 8668 Vietnamobile
Sim 7979 Vietnamobile, Sim 3939 Vietnamobile, Sim 3838 Vietnamobile, Sim 7878 Vietnamobile
Số sim Giá bán Mạng Đặt Mua
0923965468 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0929158388 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0923561768 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0923598768 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0923569768 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0923523768 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0923595768 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0923579768 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0923292768 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0923362768 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0923515768 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0923563768 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0923511768 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0923519768 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0923397768 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0923293768 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0923611768 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0923297768 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0923531768 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0923319768 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0923592768 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0923259768 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0923575768 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0923529768 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0923269768 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0923358768 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0923521768 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0923299768 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0925311578 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0925915878 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0921624278 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0921624188 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0921624108 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0921624128 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0921624778 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0921624818 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0921625028 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0921625318 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0582314128 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0582314148 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0582314208 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0928692928 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0928685598 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0928685578 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0928683638 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0927029298 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0928685988 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0928682388 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0925253858 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0924508708 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0925370898 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0925387188 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0587340368 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0928740898 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0923900248 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0924693988 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0926984388 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0925984388 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0923548388 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0923264388 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0923245388 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0924682388 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0924926388 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0927458388 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0928264388 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0926164388 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0922604388 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0923274388 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0922864388 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0929294988 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0567847988 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0567828488 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0567832488 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0567845288 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0567864978 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0567840878 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0567848578 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0567869478 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0567849478 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0567878478 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0567848478 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0567877478 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0567866478 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0567873478 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0567881478 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0567840478 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0567846378 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0567842378 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0567847078 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0567824288 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0567804988 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0567827488 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0567869488 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0567885488 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0567844388 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0567842388 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0567814878 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0567841688 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0567842088 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0567860488 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0569456268 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0588456568 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0565345368 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0563408868 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0562408868 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0569478868 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0564632368 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0564988968 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0564359368 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
0564119168 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Vietnamobile Đặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Sim Dep Nam Sinh
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Hoàng Thị Nhàn
  Đặt sim: 01237...77
  Vào lúc: 22:56 25/6/2022

  Ngô Minh Nguyên
  Đặt sim: 01652...90
  Vào lúc: 22:53 25/6/2022

  Phạm Văn Anh
  Đặt sim: 01290...81
  Vào lúc: 22:49 25/6/2022

  Trần Văn An
  Đặt sim: 01286...93
  Vào lúc: 22:46 25/6/2022

  Trần Chí Cường
  Đặt sim: 01273...85
  Vào lúc: 22:43 25/6/2022

  Ngô Thị Nhàn
  Đặt sim: 09632...98
  Vào lúc: 22:41 25/6/2022

  Nguyễn Văn Quỳnh
  Đặt sim: 09038...40
  Vào lúc: 22:37 25/6/2022

  Phạm Văn Long
  Đặt sim: 01292...33
  Vào lúc: 22:34 25/6/2022

  Nguyễn Thị Nhân
  Đặt sim: 08635...59
  Vào lúc: 22:32 25/6/2022

  Trần Minh Tuấn
  Đặt sim: 09620...50
  Vào lúc: 22:29 25/6/2022

  Hoàng Đức Thắng
  Đặt sim: 08877...82
  Vào lúc: 22:25 25/6/2022

  Phạm Minh Hoàng
  Đặt sim: 01684...63
  Vào lúc: 22:22 25/6/2022

  Nguyễn Đức Long
  Đặt sim: 09731...42
  Vào lúc: 22:19 25/6/2022

  Trần Minh Anh
  Đặt sim: 01232...54
  Vào lúc: 22:17 25/6/2022

  Phan Đức Khôi
  Đặt sim: 01641...86
  Vào lúc: 22:13 25/6/2022

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.