sim đẹp năm sinh
Lọc đuôi số: Sim 000 Viettel, Sim 111 Viettel, Sim 222 Viettel, Sim 333 Viettel, Sim 444 Viettel, Sim 555 Viettel, Sim 666 Viettel, Sim 777 Viettel, Sim 888 Viettel, Sim 999 Viettel,
Sim 0000 Viettel, Sim 1111 Viettel, Sim 2222 Viettel, Sim 3333 Viettel, Sim 4444 Viettel, Sim 5555 Viettel, Sim 6666 Viettel, Sim 7777 Viettel, Sim 8888 Viettel, Sim 9999 Viettel,
Sim 00000 Viettel, Sim 11111 Viettel, Sim 22222 Viettel, Sim 33333 Viettel, Sim 44444 Viettel, Sim 55555 Viettel, Sim 66666 Viettel, Sim 77777 Viettel, Sim 88888 Viettel, Sim 99999 Viettel,
Sim 000000 Viettel, Sim 111111 Viettel, Sim 222222 Viettel, Sim 333333 Viettel, Sim 444444 Viettel, Sim 555555 Viettel, Sim 666666 Viettel, Sim 777777 Viettel, Sim 888888 Viettel, Sim 999999 Viettel,
Sim 6868 Viettel, Sim 8686 Viettel, Sim 6688 Viettel, Sim 8866 Viettel, Sim 6886 Viettel, Sim 8668 Viettel
Sim 7979 Viettel, Sim 3939 Viettel, Sim 3838 Viettel, Sim 7878 Viettel
Số sim Giá bán Mạng Đặt Mua
0962291298 2,880,000 đ
3.460.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0968291298 4,050,000 đ
4.860.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0976911948 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0965992508 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0972699508 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0966332548 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0981965348 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0977921658 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0981366548 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0965933548 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0963116548 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0978652248 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0963695648 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0988179548 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0966599348 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0985147948 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0976813418 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0974325198 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0962228348 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0963638148 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0961378548 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0965484198 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0974105158 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0966116358 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0983298058 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0967627008 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0973361728 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0965585748 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0971757458 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0964402258 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0983542918 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0975864518 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0961076528 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0984227458 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0966932458 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0989546458 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0964154958 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0972165028 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0961123748 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0978590218 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0974599208 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0974995608 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0964499148 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0986455948 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0981317528 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0975486208 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0964803108 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0983648058 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0961436218 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0978295908 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0961672978 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0965762878 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0967682778 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0969790208 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0982105808 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0971679658 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0971679708 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0971679718 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0971679728 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0971679738 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0971679748 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0971679758 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0971495918 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0985187498 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0966975948 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0987176708 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0961187148 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0961842058 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0974854608 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0961197708 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0967876948 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0968582108 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0963812608 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0962710308 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0964693108 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0964129948 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0978149458 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0978714618 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0971230948 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0962573548 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0969435508 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0974640428 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0964714918 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0966407418 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0968502418 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0967732428 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0979937508 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0978294718 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0974138428 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0978706748 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0965152408 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0961175608 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0969154048 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0971436948 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0969746208 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0974437158 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0969503708 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0962613448 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0974352758 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0974713928 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0977653708 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0977852608 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0988924218 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0965681048 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0982271448 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0975773648 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0961933108 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0971954558 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0963107548 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0967751308 350,000 đ
420.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Sim Dep Nam Sinh
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Ngô Kiều Hoa
  Đặt sim: 01296...45
  Vào lúc: 8:55 26/10/2021

  Trần Chí Nam
  Đặt sim: 01220...28
  Vào lúc: 8:52 26/10/2021

  Ngô Văn Anh
  Đặt sim: 08957...17
  Vào lúc: 8:49 26/10/2021

  Trần Cát Hương
  Đặt sim: 08675...18
  Vào lúc: 8:46 26/10/2021

  Huỳnh Nhã Phương
  Đặt sim: 01676...67
  Vào lúc: 8:43 26/10/2021

  Phan Đức Nhật
  Đặt sim: 01274...47
  Vào lúc: 8:40 26/10/2021

  Nguyễn Trung Kiên
  Đặt sim: 09015...32
  Vào lúc: 8:38 26/10/2021

  Phan Đức Quỳnh
  Đặt sim: 09726...52
  Vào lúc: 8:34 26/10/2021

  Trần Minh Quân
  Đặt sim: 01612...39
  Vào lúc: 8:31 26/10/2021

  Phạm Thị Lệ
  Đặt sim: 01243...57
  Vào lúc: 8:29 26/10/2021

  Phạm Ngọc Nguyệt
  Đặt sim: 01297...74
  Vào lúc: 8:26 26/10/2021

  Huỳnh Trung Tùng
  Đặt sim: 01292...38
  Vào lúc: 8:22 26/10/2021

  Trần Thị Ðào
  Đặt sim: 08998...27
  Vào lúc: 8:20 26/10/2021

  Nguyễn Đức Hiệp
  Đặt sim: 08642...62
  Vào lúc: 8:16 26/10/2021

  Trần Đức Sang
  Đặt sim: 01283...31
  Vào lúc: 8:14 26/10/2021

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.