sim đẹp năm sinh
Lọc đuôi số: Sim 000 Viettel, Sim 111 Viettel, Sim 222 Viettel, Sim 333 Viettel, Sim 444 Viettel, Sim 555 Viettel, Sim 666 Viettel, Sim 777 Viettel, Sim 888 Viettel, Sim 999 Viettel,
Sim 0000 Viettel, Sim 1111 Viettel, Sim 2222 Viettel, Sim 3333 Viettel, Sim 4444 Viettel, Sim 5555 Viettel, Sim 6666 Viettel, Sim 7777 Viettel, Sim 8888 Viettel, Sim 9999 Viettel,
Sim 00000 Viettel, Sim 11111 Viettel, Sim 22222 Viettel, Sim 33333 Viettel, Sim 44444 Viettel, Sim 55555 Viettel, Sim 66666 Viettel, Sim 77777 Viettel, Sim 88888 Viettel, Sim 99999 Viettel,
Sim 000000 Viettel, Sim 111111 Viettel, Sim 222222 Viettel, Sim 333333 Viettel, Sim 444444 Viettel, Sim 555555 Viettel, Sim 666666 Viettel, Sim 777777 Viettel, Sim 888888 Viettel, Sim 999999 Viettel,
Sim 6868 Viettel, Sim 8686 Viettel, Sim 6688 Viettel, Sim 8866 Viettel, Sim 6886 Viettel, Sim 8668 Viettel
Sim 7979 Viettel, Sim 3939 Viettel, Sim 3838 Viettel, Sim 7878 Viettel
Số sim Giá bán Mạng Đặt Mua
0969503398 450,000 đ
540.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0969033258 450,000 đ
540.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0968779318 450,000 đ
540.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0965038128 450,000 đ
540.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0963038958 450,000 đ
540.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0962666148 450,000 đ
540.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0967045828 450,000 đ
540.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0965083458 450,000 đ
540.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0962254808 450,000 đ
540.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0962137448 450,000 đ
540.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0972359448 450,000 đ
540.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0986742108 450,000 đ
540.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0986452408 450,000 đ
540.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0988544608 450,000 đ
540.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0989584908 450,000 đ
540.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0962471108 450,000 đ
540.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0989785208 450,000 đ
540.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0988478308 450,000 đ
540.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0989104718 450,000 đ
540.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0986047018 450,000 đ
540.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0988142718 450,000 đ
540.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0986163418 450,000 đ
540.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0989472218 450,000 đ
540.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0965085018 450,000 đ
540.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0967125718 450,000 đ
540.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0961152318 450,000 đ
540.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0976706218 450,000 đ
540.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0977435018 450,000 đ
540.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0962445718 450,000 đ
540.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0971203918 450,000 đ
540.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0984016728 450,000 đ
540.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0974762528 450,000 đ
540.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0974401628 450,000 đ
540.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0965468728 450,000 đ
540.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0983404538 450,000 đ
540.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0977873438 450,000 đ
540.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0986260548 450,000 đ
540.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0979127148 450,000 đ
540.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0975528748 450,000 đ
540.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0984241348 450,000 đ
540.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0962126748 450,000 đ
540.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0965340048 450,000 đ
540.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0971518548 450,000 đ
540.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0989249448 450,000 đ
540.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0981511448 450,000 đ
540.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0961295948 450,000 đ
540.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0986258148 450,000 đ
540.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0989507348 450,000 đ
540.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0986419648 450,000 đ
540.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0988593148 450,000 đ
540.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0989930548 450,000 đ
540.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0989459248 450,000 đ
540.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0988469348 450,000 đ
540.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0986873348 450,000 đ
540.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0979902948 450,000 đ
540.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0982891648 450,000 đ
540.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0987078458 450,000 đ
540.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0975788458 450,000 đ
540.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0988346758 450,000 đ
540.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0976774358 450,000 đ
540.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0978944358 450,000 đ
540.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0983413358 450,000 đ
540.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0989254198 450,000 đ
540.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0984038598 450,000 đ
540.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0966853598 450,000 đ
540.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0961965298 450,000 đ
540.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0985926398 450,000 đ
540.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0965853198 450,000 đ
540.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0969655108 450,000 đ
540.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0981558608 450,000 đ
540.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0978761318 450,000 đ
540.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0962979318 450,000 đ
540.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0986960318 450,000 đ
540.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0969302618 450,000 đ
540.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0988205618 450,000 đ
540.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0967088218 450,000 đ
540.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0987259128 450,000 đ
540.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0967093128 450,000 đ
540.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0975603628 450,000 đ
540.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0978506538 450,000 đ
540.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0971825358 450,000 đ
540.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0977805358 450,000 đ
540.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0966199538 450,000 đ
540.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0988681908 450,000 đ
540.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0984633928 450,000 đ
540.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0961209638 450,000 đ
540.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0979651328 450,000 đ
540.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0964585128 450,000 đ
540.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0963069538 450,000 đ
540.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0975031308 450,000 đ
540.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0982251508 450,000 đ
540.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0961951938 450,000 đ
540.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0971193258 450,000 đ
540.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0968496598 450,000 đ
540.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0969643458 450,000 đ
540.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0968320198 450,000 đ
540.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0961892798 450,000 đ
540.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0971519618 450,000 đ
540.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0967632698 450,000 đ
540.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0966316498 450,000 đ
540.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0963702808 450,000 đ
540.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0968244258 450,000 đ
540.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0985990458 450,000 đ
540.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0965940578 450,000 đ
540.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0973251938 450,000 đ
540.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0988401848 450,000 đ
540.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0983262448 450,000 đ
540.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0972530858 450,000 đ
540.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0967286048 450,000 đ
540.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
0972808498 450,000 đ
540.000
Sim So Dep Viettel Đặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Sim Dep Nam Sinh
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Trần Duy Long
  Đặt sim: 08686...47
  Vào lúc: 22:55 27/9/2022

  Ngô Duy Anh
  Đặt sim: 01613...53
  Vào lúc: 22:53 27/9/2022

  Lê Đức Huy
  Đặt sim: 08862...37
  Vào lúc: 22:49 27/9/2022

  Huỳnh Minh Vinh
  Đặt sim: 09389...50
  Vào lúc: 22:46 27/9/2022

  Nguyễn Thị Nhàn
  Đặt sim: 09138...58
  Vào lúc: 22:43 27/9/2022

  Nguyễn Trung Tùng
  Đặt sim: 09870...83
  Vào lúc: 22:41 27/9/2022

  Huỳnh Thị Linh
  Đặt sim: 01291...26
  Vào lúc: 22:37 27/9/2022

  Hoàng Cát Dương
  Đặt sim: 09669...42
  Vào lúc: 22:35 27/9/2022

  Lê Đức Long
  Đặt sim: 01665...78
  Vào lúc: 22:32 27/9/2022

  Lê Phương Mai
  Đặt sim: 01667...60
  Vào lúc: 22:29 27/9/2022

  Phạm Kiều Ngọc
  Đặt sim: 01655...59
  Vào lúc: 22:25 27/9/2022

  Lê Đức Thuận
  Đặt sim: 09712...12
  Vào lúc: 22:23 27/9/2022

  Hoàng Thị Nhi
  Đặt sim: 09894...85
  Vào lúc: 22:20 27/9/2022

  Lê Văn Hậu
  Đặt sim: 08642...49
  Vào lúc: 22:17 27/9/2022

  Nguyễn Minh Vương
  Đặt sim: 01284...37
  Vào lúc: 22:14 27/9/2022

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.