sim đẹp năm sinh

Sim Đầu Số 08 Vinaphone Tam Hoa Không lỗi dính 4

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0832817222640,000
770.000
Sim 0832817222 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7222 Vinaphone
Đặt mua
0833907222820,000
980.000
Sim 0833907222 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
07222 Vinaphone
Đặt mua
0832370222820,000
980.000
Sim 0832370222 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
370222 Vinaphone
Đặt mua
0817601222820,000
980.000
Sim 0817601222 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
222 Vinaphone
Đặt mua
0819517222820,000
980.000
Sim 0819517222 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7222 Vinaphone
Đặt mua
0832513222830,000
1.000.000
Sim 0832513222 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
13222 Vinaphone
Đặt mua
0837281222830,000
1.000.000
Sim 0837281222 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
281222 Vinaphone
Đặt mua
0837290222830,000
1.000.000
Sim 0837290222 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
222 Vinaphone
Đặt mua
0837309222830,000
1.000.000
Sim 0837309222 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9222 Vinaphone
Đặt mua
0837718222830,000
1.000.000
Sim 0837718222 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
18222 Vinaphone
Đặt mua
0829903222880,000
1.060.000
Sim 0829903222 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
903222 Vinaphone
Đặt mua
0889697222880,000
1.060.000
Sim 0889697222 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
222 Vinaphone
Đặt mua
0833067222880,000
1.060.000
Sim 0833067222 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7222 Vinaphone
Đặt mua
0823590222900,000
1.080.000
Sim 0823590222 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
90222 Vinaphone
Đặt mua
0832781222930,000
1.120.000
Sim 0832781222 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
781222 Vinaphone
Đặt mua
0852183222980,000
1.180.000
Sim 0852183222 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
222 Vinaphone
Đặt mua
0853183222980,000
1.180.000
Sim 0853183222 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3222 Vinaphone
Đặt mua
0857183222980,000
1.180.000
Sim 0857183222 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
83222 Vinaphone
Đặt mua
0859183222980,000
1.180.000
Sim 0859183222 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
183222 Vinaphone
Đặt mua
0815183222980,000
1.180.000
Sim 0815183222 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
222 Vinaphone
Đặt mua
0832190222980,000
1.180.000
Sim 0832190222 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
0222 Vinaphone
Đặt mua
0835190222980,000
1.180.000
Sim 0835190222 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
90222 Vinaphone
Đặt mua
0837190222980,000
1.180.000
Sim 0837190222 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
190222 Vinaphone
Đặt mua
0852190222980,000
1.180.000
Sim 0852190222 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
222 Vinaphone
Đặt mua
0856190222980,000
1.180.000
Sim 0856190222 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
0222 Vinaphone
Đặt mua
0857190222980,000
1.180.000
Sim 0857190222 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
90222 Vinaphone
Đặt mua
0859190222980,000
1.180.000
Sim 0859190222 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
190222 Vinaphone
Đặt mua
0823190222980,000
1.180.000
Sim 0823190222 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
222 Vinaphone
Đặt mua
0825190222980,000
1.180.000
Sim 0825190222 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
0222 Vinaphone
Đặt mua
0835193222980,000
1.180.000
Sim 0835193222 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
93222 Vinaphone
Đặt mua
0853193222980,000
1.180.000
Sim 0853193222 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
193222 Vinaphone
Đặt mua
0857193222980,000
1.180.000
Sim 0857193222 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
222 Vinaphone
Đặt mua
0837195222980,000
1.180.000
Sim 0837195222 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5222 Vinaphone
Đặt mua
0852195222980,000
1.180.000
Sim 0852195222 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
95222 Vinaphone
Đặt mua
0853195222980,000
1.180.000
Sim 0853195222 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
195222 Vinaphone
Đặt mua
0856195222980,000
1.180.000
Sim 0856195222 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
222 Vinaphone
Đặt mua
0857195222980,000
1.180.000
Sim 0857195222 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5222 Vinaphone
Đặt mua
0837196222980,000
1.180.000
Sim 0837196222 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
96222 Vinaphone
Đặt mua
0853196222980,000
1.180.000
Sim 0853196222 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
196222 Vinaphone
Đặt mua
0857196222980,000
1.180.000
Sim 0857196222 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
222 Vinaphone
Đặt mua
0833197222980,000
1.180.000
Sim 0833197222 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7222 Vinaphone
Đặt mua
0837197222980,000
1.180.000
Sim 0837197222 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
97222 Vinaphone
Đặt mua
0852197222980,000
1.180.000
Sim 0852197222 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
197222 Vinaphone
Đặt mua
0853197222980,000
1.180.000
Sim 0853197222 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
222 Vinaphone
Đặt mua
0855197222980,000
1.180.000
Sim 0855197222 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7222 Vinaphone
Đặt mua
0856197222980,000
1.180.000
Sim 0856197222 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
97222 Vinaphone
Đặt mua
0857197222980,000
1.180.000
Sim 0857197222 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
197222 Vinaphone
Đặt mua
0858197222980,000
1.180.000
Sim 0858197222 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
222 Vinaphone
Đặt mua
0859197222980,000
1.180.000
Sim 0859197222 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7222 Vinaphone
Đặt mua
0823197222980,000
1.180.000
Sim 0823197222 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
97222 Vinaphone
Đặt mua
0825197222980,000
1.180.000
Sim 0825197222 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
197222 Vinaphone
Đặt mua
0853198222980,000
1.180.000
Sim 0853198222 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
222 Vinaphone
Đặt mua
0857198222980,000
1.180.000
Sim 0857198222 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8222 Vinaphone
Đặt mua
0837189222980,000
1.180.000
Sim 0837189222 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
89222 Vinaphone
Đặt mua
0833187222980,000
1.180.000
Sim 0833187222 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
187222 Vinaphone
Đặt mua
0836187222980,000
1.180.000
Sim 0836187222 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
222 Vinaphone
Đặt mua
0837187222980,000
1.180.000
Sim 0837187222 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7222 Vinaphone
Đặt mua
0838187222980,000
1.180.000
Sim 0838187222 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
87222 Vinaphone
Đặt mua
0852187222980,000
1.180.000
Sim 0852187222 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
187222 Vinaphone
Đặt mua
0853187222980,000
1.180.000
Sim 0853187222 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
222 Vinaphone
Đặt mua
0855187222980,000
1.180.000
Sim 0855187222 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7222 Vinaphone
Đặt mua
0856187222980,000
1.180.000
Sim 0856187222 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
87222 Vinaphone
Đặt mua
0857187222980,000
1.180.000
Sim 0857187222 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
187222 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Sim số đẹp Vinaphone
Sim Tam Hoa là sim có 3 số cuối giống nhau dạng AAA. Sim tam hoa là dòng sim dễ nhớ, giá vừa phải hợp túi tiền của khách hàng.Sim tam hoa là dòng sim phổ biến và bán chạy nhất trên website.Các đuôi sim tam hoa phổ biến là tam hoa 000, tam hoa 111, tam hoa 222, tam hoa 333, tam hoa 444, tam hoa 555, tam hoa 666, tam hoa 777, tam hoa 888, tam hoa 999
Sim số đẹp Tam Hoa
Sim không dính 4, Sim không lỗi 4 là sim trong dãy số số không chứa số 4
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Các gói cước và sim của Vinaphone: Sim 4G, 3G, Vinaphone M10, M25, M50, M120, Max, Maxs, Max100, Max200, Max300, Big70, Big90, Big120, Big200, Big300, VINA BÙM, VINA BÙM 50 12T, VINA BÙM 50, VINA BÙM 89, VINA BÙM DATA, VINA HI 8GB, VINACARD

Là website lớn nhất hiện nay đang cập nhật đầy đủ nhất các loại sim số đẹp vinaphone đang được ưu chuộng nhất hiện nay như các thể loại sim vina như: Sim tứ quý vinaphone, Sim ngũ quý vinaphone, Sim lục quý vinaphone, Sim tam hoa vinaphone, Sim tam hoa kép vinaphone, Sim lộc phát vinaphone, Sim phát lộc vinaphone, Sim thần tài vinaphone, Sim ông địa vinaphone, Sim tiến đơn vinaphone, Sim tiến 4 vinaphone, Sim tiến 5 vinaphone, Sim tiến đôi vinaphone, Sim taxi 2 vinaphone, Sim taxi 3 vinaphone, Sim taxi 4 vinaphone, Sim lặp vinaphone, Sim kép 2 vinaphone, Sim kép 3 vinaphone, Sim kép 4 vinaphone, Sim đối vinaphone, Sim đảo vinaphone, Sim gánh vinaphone, Sim đặc biệt vinaphone, Sim năm sinh vinaphone, Sim đầu số cổ vinaphone, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy vinaphone, Sim dễ nhớ vinaphone, Số máy bàn vinaphone, Sim tam hoa giữa vinaphone, Sim tứ quý giữa vinaphone, Sim ngũ quý giữa vinaphone..... và được bổ xung hàng ngày các số đẹp mới nhất từ kho số của Vina cho quý khách lựa chọn với giá tốt nhất thị trường


Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại THỪA THIÊN - HUẾ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG NGÃI
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đắc Lắc
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại KON TUM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG BÌNH
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG TRỊ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG NAM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại ĐẮK NÔNG
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thành phố HCM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Long An
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vũng TàuSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Lê Thị Hương
  Đặt sim: 01261...70
  Vào lúc: 21:56 15/6/2021

  Nguyễn Thị Vân
  Đặt sim: 01633...61
  Vào lúc: 21:53 15/6/2021

  Ngô Thục Thy
  Đặt sim: 09720...50
  Vào lúc: 21:50 15/6/2021

  Trần Minh Huy
  Đặt sim: 09034...18
  Vào lúc: 21:46 15/6/2021

  Nguyễn Duy Khoa
  Đặt sim: 01274...95
  Vào lúc: 21:43 15/6/2021

  Trần Văn Tùng
  Đặt sim: 09781...51
  Vào lúc: 21:41 15/6/2021

  Nguyễn Đức Ninh
  Đặt sim: 09740...44
  Vào lúc: 21:37 15/6/2021

  Ngô Chí Nam
  Đặt sim: 08886...28
  Vào lúc: 21:34 15/6/2021

  Nguyễn Cát Linh
  Đặt sim: 01636...74
  Vào lúc: 21:32 15/6/2021

  Phạm Văn Khang
  Đặt sim: 09737...67
  Vào lúc: 21:29 15/6/2021

  Trần Thục Ðào
  Đặt sim: 08961...88
  Vào lúc: 21:25 15/6/2021

  Nguyễn Văn Hòa
  Đặt sim: 08985...34
  Vào lúc: 21:22 15/6/2021

  Nguyễn Kiều Linh
  Đặt sim: 01234...81
  Vào lúc: 21:19 15/6/2021

  Phan Minh Quân
  Đặt sim: 01681...66
  Vào lúc: 21:17 15/6/2021

  Nguyễn Thị Trang
  Đặt sim: 01680...41
  Vào lúc: 21:13 15/6/2021

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.