sim đẹp năm sinh

Sim Vinaphone Không lỗi dính 4 - Sim vinaphone khong loi dinh 4

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0888332222100,000,000
120.000.000
Sim 0888332222 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
2222 Vinaphone
Đặt mua
0913916022350,000
420.000
Sim 0913916022 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
16022 Vinaphone
Đặt mua
0912821692350,000
420.000
Sim 0912821692 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
821692 Vinaphone
Đặt mua
0916891852350,000
420.000
Sim 0916891852 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
852 Vinaphone
Đặt mua
0912688702350,000
420.000
Sim 0912688702 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8702 Vinaphone
Đặt mua
0912509832350,000
420.000
Sim 0912509832 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
09832 Vinaphone
Đặt mua
0912335162350,000
420.000
Sim 0912335162 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
335162 Vinaphone
Đặt mua
0918500302350,000
420.000
Sim 0918500302 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
302 Vinaphone
Đặt mua
0913791312350,000
420.000
Sim 0913791312 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1312 Vinaphone
Đặt mua
0912399132350,000
420.000
Sim 0912399132 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
99132 Vinaphone
Đặt mua
0915967032350,000
420.000
Sim 0915967032 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
967032 Vinaphone
Đặt mua
0919382922350,000
420.000
Sim 0919382922 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
922 Vinaphone
Đặt mua
0919305752350,000
420.000
Sim 0919305752 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5752 Vinaphone
Đặt mua
0918981752350,000
420.000
Sim 0918981752 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
81752 Vinaphone
Đặt mua
0917925002350,000
420.000
Sim 0917925002 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
925002 Vinaphone
Đặt mua
0917938152350,000
420.000
Sim 0917938152 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
152 Vinaphone
Đặt mua
0917071152350,000
420.000
Sim 0917071152 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1152 Vinaphone
Đặt mua
0916792322350,000
420.000
Sim 0916792322 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
92322 Vinaphone
Đặt mua
0916605022350,000
420.000
Sim 0916605022 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
605022 Vinaphone
Đặt mua
0916370112350,000
420.000
Sim 0916370112 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
112 Vinaphone
Đặt mua
0915331702350,000
420.000
Sim 0915331702 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1702 Vinaphone
Đặt mua
0916550282350,000
420.000
Sim 0916550282 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
50282 Vinaphone
Đặt mua
0915733282350,000
420.000
Sim 0915733282 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
733282 Vinaphone
Đặt mua
0911258552350,000
420.000
Sim 0911258552 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
552 Vinaphone
Đặt mua
0919795202350,000
420.000
Sim 0919795202 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5202 Vinaphone
Đặt mua
0919705552350,000
420.000
Sim 0919705552 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
05552 Vinaphone
Đặt mua
0919386022350,000
420.000
Sim 0919386022 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
386022 Vinaphone
Đặt mua
0911612372350,000
420.000
Sim 0911612372 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
372 Vinaphone
Đặt mua
0918823032350,000
420.000
Sim 0918823032 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3032 Vinaphone
Đặt mua
0918813202350,000
420.000
Sim 0918813202 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
13202 Vinaphone
Đặt mua
0919320722350,000
420.000
Sim 0919320722 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
320722 Vinaphone
Đặt mua
0919165722350,000
420.000
Sim 0919165722 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
722 Vinaphone
Đặt mua
0919895722350,000
420.000
Sim 0919895722 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5722 Vinaphone
Đặt mua
0919751002350,000
420.000
Sim 0919751002 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
51002 Vinaphone
Đặt mua
0919073262350,000
420.000
Sim 0919073262 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
073262 Vinaphone
Đặt mua
0919937202350,000
420.000
Sim 0919937202 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
202 Vinaphone
Đặt mua
0919158202350,000
420.000
Sim 0919158202 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8202 Vinaphone
Đặt mua
0919217922350,000
420.000
Sim 0919217922 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
17922 Vinaphone
Đặt mua
0919951822350,000
420.000
Sim 0919951822 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
951822 Vinaphone
Đặt mua
0919507662350,000
420.000
Sim 0919507662 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
662 Vinaphone
Đặt mua
0913581622350,000
420.000
Sim 0913581622 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1622 Vinaphone
Đặt mua
0913283002350,000
420.000
Sim 0913283002 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
83002 Vinaphone
Đặt mua
0912781552350,000
420.000
Sim 0912781552 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
781552 Vinaphone
Đặt mua
0912783202350,000
420.000
Sim 0912783202 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
202 Vinaphone
Đặt mua
0912705812350,000
420.000
Sim 0912705812 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5812 Vinaphone
Đặt mua
0912786232350,000
420.000
Sim 0912786232 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
86232 Vinaphone
Đặt mua
0912785902350,000
420.000
Sim 0912785902 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
785902 Vinaphone
Đặt mua
0912752302350,000
420.000
Sim 0912752302 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
302 Vinaphone
Đặt mua
0912713652350,000
420.000
Sim 0912713652 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3652 Vinaphone
Đặt mua
0912786902350,000
420.000
Sim 0912786902 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
86902 Vinaphone
Đặt mua
0911536062350,000
420.000
Sim 0911536062 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
536062 Vinaphone
Đặt mua
0911783012350,000
420.000
Sim 0911783012 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
012 Vinaphone
Đặt mua
0912779352350,000
420.000
Sim 0912779352 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9352 Vinaphone
Đặt mua
0916062092350,000
420.000
Sim 0916062092 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
62092 Vinaphone
Đặt mua
0916779692350,000
420.000
Sim 0916779692 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
779692 Vinaphone
Đặt mua
0916078572350,000
420.000
Sim 0916078572 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
572 Vinaphone
Đặt mua
0916256322350,000
420.000
Sim 0916256322 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6322 Vinaphone
Đặt mua
0912772072350,000
420.000
Sim 0912772072 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
72072 Vinaphone
Đặt mua
0917986692350,000
420.000
Sim 0917986692 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
986692 Vinaphone
Đặt mua
0915870972350,000
420.000
Sim 0915870972 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
972 Vinaphone
Đặt mua
0916661572350,000
420.000
Sim 0916661572 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
1572 Vinaphone
Đặt mua
0919880702350,000
420.000
Sim 0919880702 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
80702 Vinaphone
Đặt mua
0912653302350,000
420.000
Sim 0912653302 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
653302 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Sim số đẹp Vinaphone
Sim không dính 4, Sim không lỗi 4 là sim trong dãy số số không chứa số 4
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Các gói cước và sim của Vinaphone: Sim 4G, 3G, Vinaphone M10, M25, M50, M120, Max, Maxs, Max100, Max200, Max300, Big70, Big90, Big120, Big200, Big300, VINA BÙM, VINA BÙM 50 12T, VINA BÙM 50, VINA BÙM 89, VINA BÙM DATA, VINA HI 8GB, VINACARD

Là website lớn nhất hiện nay đang cập nhật đầy đủ nhất các loại sim số đẹp vinaphone đang được ưu chuộng nhất hiện nay như các thể loại sim vina như: Sim tứ quý vinaphone, Sim ngũ quý vinaphone, Sim lục quý vinaphone, Sim tam hoa vinaphone, Sim tam hoa kép vinaphone, Sim lộc phát vinaphone, Sim phát lộc vinaphone, Sim thần tài vinaphone, Sim ông địa vinaphone, Sim tiến đơn vinaphone, Sim tiến 4 vinaphone, Sim tiến 5 vinaphone, Sim tiến đôi vinaphone, Sim taxi 2 vinaphone, Sim taxi 3 vinaphone, Sim taxi 4 vinaphone, Sim lặp vinaphone, Sim kép 2 vinaphone, Sim kép 3 vinaphone, Sim kép 4 vinaphone, Sim đối vinaphone, Sim đảo vinaphone, Sim gánh vinaphone, Sim đặc biệt vinaphone, Sim năm sinh vinaphone, Sim đầu số cổ vinaphone, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy vinaphone, Sim dễ nhớ vinaphone, Số máy bàn vinaphone, Sim tam hoa giữa vinaphone, Sim tứ quý giữa vinaphone, Sim ngũ quý giữa vinaphone..... và được bổ xung hàng ngày các số đẹp mới nhất từ kho số của Vina cho quý khách lựa chọn với giá tốt nhất thị trường


Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại THỪA THIÊN - HUẾ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG NGÃI
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đắc Lắc
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại KON TUM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG BÌNH
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG TRỊ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG NAM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại ĐẮK NÔNG
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thành phố HCM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Long An
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vũng TàuSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Nguyễn Minh Nguyên
  Đặt sim: 09731...36
  Vào lúc: 22:56 13/5/2021

  Nguyễn Minh Hiếu
  Đặt sim: 01242...76
  Vào lúc: 22:52 13/5/2021

  Trần Trung Long
  Đặt sim: 01239...30
  Vào lúc: 22:49 13/5/2021

  Hoàng Tường Mai
  Đặt sim: 08681...19
  Vào lúc: 22:47 13/5/2021

  Nguyễn Thục Lệ
  Đặt sim: 01637...20
  Vào lúc: 22:43 13/5/2021

  Ngô Văn Anh
  Đặt sim: 08898...69
  Vào lúc: 22:40 13/5/2021

  Phạm Ngọc Chi
  Đặt sim: 09762...32
  Vào lúc: 22:38 13/5/2021

  Phạm Đức Tiến
  Đặt sim: 01271...65
  Vào lúc: 22:34 13/5/2021

  Phạm Ngọc Nhi
  Đặt sim: 01288...55
  Vào lúc: 22:32 13/5/2021

  Phan Thị Linh
  Đặt sim: 09167...97
  Vào lúc: 22:29 13/5/2021

  Nguyễn Đức Hải
  Đặt sim: 01283...54
  Vào lúc: 22:25 13/5/2021

  Hoàng Thị Mai
  Đặt sim: 01654...49
  Vào lúc: 22:23 13/5/2021

  Nguyễn Văn Hậu
  Đặt sim: 08877...65
  Vào lúc: 22:19 13/5/2021

  Trần Duy Nam
  Đặt sim: 09762...13
  Vào lúc: 22:17 13/5/2021

  Hoàng Văn Ninh
  Đặt sim: 09175...82
  Vào lúc: 22:13 13/5/2021

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.